OBSAH: Príchod Maďarov do PodunajskaŠtefan I. (1000 – 1038) • Vývoj po smrti Štefana I. • Ondrej II. (1205 – 1235) • Belo IV. (1235 – 1270) • Vláda posledných Arpádovcov • Karol Róbert I. z Anjou (1301 – 1342) • Ľudovít I. Veľký z Anjou (1342 – 1382)Žigmund Luxemburský (1387 – 1437)Vláda Ladislava V. (1440 – 1457) a Vladislava Jagelovského (1440 – 1444) • Vláda Mateja Korvína (1458 – 1490) • Jagelovci (1490 – 1526) • Spoločnosť v Uhorskom kráľovstve • Samospráva • Cirkevná správa • Osídlenie a typy sídiel • Pohrebiská • Cesty a cestné mýto • Poľnohospodárstvo • Chov zvierat, lov a rybolov • Hospodárstvo • Obchod • Vzdelanosť, školstvo  a písomníctvo • Architektúra a umenie • Odporúčaná literatúra


Príchod Maďarov do Podunajska

Historický vývoj v Podunajsku od druhej polovice 9. storočia výrazne ovplyvnili kočovní Maďari, v slovenskej literatúre označovaní ako starí Maďari. Tí sídlili v prvej tretine 9. storočia severne od Čierneho mora na území, ktoré sa označuje v historiografii ako Etelköz.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Štefan I. (1000 – 1038)

• Vnútorná politika • Zahraničná politika

Prvým uhorským kráľom bol Štefan I. Jeho otec knieža Gejza sa snažil zabezpečiť, aby po ňom prevzal vládu. Tento plán sa mu nepodarilo do úplnej miery splniť, keďže niektoré časti krajiny mali pod správou iní členovia kniežacej rodiny.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Vývoj po smrti Štefana I.

Po Štefanovej smrti sa vystriedali na tróne Peter Orseolo (1038 – 1041 a 1044 – 1046) a Samuel Aba (1041 – 1044). Počas druhej vlády Petra Orseola došlo k povstaniu v Potisí, na čele ktorého stál Vata, ktorý mal ešte stále blízko k pohanským zvykom.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Ondrej II. (1205 – 1235)

Poručníkom Ladislava III. bol mladší brat Imricha Ondrej, ktorý po smrti Ladislava III. nastúpil v máji 1205 ako Ondrej II. Už ako dieťa pôsobil na kniežacom stolci v Haliči (1188 – 1189) a neskôr od roku 1197 spravoval Dalmáciu a Chorvátsko. Na začiatku svojej vlády viedol niekoľko výprav do Haliče.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Belo IV. (1235 – 1270)

Jeden z najvýznamnejších uhorských panovníkov z dynastie Arpádovcov bol Belo IV., ktorý nastúpil na trón v roku 1235. Už predtým zastával významné štátnické funkcie, keď pôsobil ako knieža Slavónie (1220 – 1226) a neskôr Sedmohradska (1226 – 1235).

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Vláda posledných Arpádovcov

Po smrti rakúskeho vojvodu Fridricha, ktorým vymreli Babenbergovci (1246) došlo medzi Arpádovcami a českými Přemyslovcami k dlhotrvajúcemu zápasu o babenberské dedičstvo. Vzájomné nepriateľstvo vyvrcholilo bitkou pri Kressenbrune v roku 1260, kde sa českému panovníkovi Přemyslovi Otakarovi II. (1253 – 1278, korunovácia roku 1261) podarilo na hlavu poraziť uhorské vojsko.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Karol Róbert I. z Anjou (1301 – 1342)

Boj Karola Róberta z Anjou o uhorský trón • Boj s oligarchami • Vnútorná politika • Zahraničná politika

V období stredoveku platilo, že ak vymrel mužský potomok rodu, považoval sa celý rod za vymretý. A nebolo to len v prípade panovníckej rodiny. Čo sa týka kráľovských rodín, v prípade vymretia mohli uplatniť dva princípy: princíp príbuzenstva alebo voľbu.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Ľudovít I. Veľký z Anjou (1342 – 1382)

Vnútorná politika • Zahraničná politika

Ľudovít I. na trón nastúpil ako najstarší spomedzi troch synov Karola Róberta. Prímenie „Veľký“ si vyslúžil ako jediný spomedzi uhorských kráľov. Hoci sa používa dodnes, udomácnilo sa až v priebehu 19. storočia u maďarských historikov.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Žigmund Luxemburský (1387 – 1437)

Nástup na trón • Zahraničná politika • Žigmund Luxemburský a Husiti • Smrť Žigmunda Luxemburského a vláda Albrechta Habsburského

Ľudovít I. Veľký nemal syna, a preto sa muselo riešiť nástupníctvo na tróne. Staršia dcéra Mária bola zasnúbená so Žigmundom Luxemburským[1], druhým synom českého panovníka Karola IV.[2] a mala sa stať poľskou kráľov­nou. Mladšiu dcéru Hedvigu, ktorá mala vládnuť v Uhorsku, zasnúbili s Viliamom, ktorý bol synom rakúskeho vojvodu Leopolda III. Habsburského.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Vláda Ladislava V. (1440 – 1457) a Vladislava Jagelovského (1440 – 1444)

Vo februári 1440 sa Alžbete na komárňanskom hrade narodil syn, ktorého nechala 15. mája 1440 korunovať za uhorského kráľa Ladislava V. (1440 – 1457). Keďže prišiel na svet po smrti svojho otca, tak získal prívlastok Pohrobok (Posthumus). Už predtým, 8. marca, bol uhorským snemom zvolený a následne až v júli korunovaný za uhorského kráľa aj poľský pa­novník Vladislav Jagelovský (1440 – 1444). Krajina mala dvoch kráľov a došlo k otvorenej vojne.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Vláda Mateja Korvína (1458 – 1490)

Upevňovanie moci • Zahraničná politika • Reformy

Rod Huňadyovcov spravil v 15. storočí závratnú kariéru. Od kráľa Žigmunda Luxembur­ského získal rytie­r Vajk z Valašska hradné panstvo Hunyad (Vajda-Hunyad/Hunedoara) v Sedmohradsku. Jeho syn Ján Huňady bol mimoriadne talentovaný vojvodca a stal sa najbo­hatším magnátom Uhorska. Napokon vnuk Matej Huňady, zvaný Korvín, za­sadol na kráľovský trón.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Jagelovci (1490 – 1526)

Jagelovci opäť na uhorskom tróne • Vladislav II. Jagelovský (1490 – 1516) • Ľudovít II. Jagelovský (1516 – 1526) • Dóžovo a banícke povstanie • Boj s Osmanmi

Hoci Matej Korvín si prial za svojho nasledovníka nemanželského syna Jána, ale uhorský snem zvolil nakoniec z možných kandidátov na trón Vladislava Jagelovského, ktorý bol už od roku 1471 českým kráľom. Vládol v Uhorsku ako Vladislav II. Jagelovský (1490 – 1516).

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Spoločnosť v Uhorskom kráľovstve

Ako uvádza Vladimír Segeš (2013, 170-171) v priebehu vývoja sa v Uhorskom kráľovstve ku koncu stredoveku vyprofilovali v zásade štyri privilegované stavy: preláti (praelati) spolu s ostatnými príslušníkmi duchovenstva (clerici), veľmoži nazývaní aj ako magnáti alebo baróni (magnates, barones), šľachtici (nobiles) a slobodné kráľovské mestá (liberae civitates regiae).

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Samospráva

Teritoriálnou a správnou jednotkou Uhorského kráľovstva boli stolice – komitáty. Na území dnešného Slovenska nadväzovali na staršiu správu. Kráľovské komitáty (comitatus) vznikli po roku 997 a tvorili viac-menej uzavreté územie (obvod). Medzi najstaršie patrili napríklad Bratislavský a Nitriansky komitát.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Cirkevná správa

So snahami o christianizáciu Maďarov sa v písomných prameňoch stretávame v polovici 10. storočia. V Byzancii boli pokrstení kmeňoví náčelníci Bulču (Bulcsú), Tarmáš a neskôr Ďula (Gyula). Aj pápežská kúria podporovala kresťanské misie u Maďarov.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Osídlenie a typy sídiel

Vývoj osídlenia • Vidiecke sídla • Mestá • Hrady a hrádky • Kláštory

Nedostatočná pramenná základňa nedovoľuje kvantifikovať stav osídlenia z obdobia 11. a 12. storočia. Predpokladá sa, že takmer polovica všetkých ľudí v tomto období žila v oblasti dolného Pohronia, Požitavia, Ponitria a Považia. V týchto oblastiach bola najhustejšia sieť osídlenia.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Pohrebiská

V období od 10. storočia sa pochovávalo kostrovým spôsobom. V priebehu 10. storočia postupne vymizli takmer všetky staršie pohrebiská s prvkami veľkomoravskej materiálnej kultúry. Tieto boli nahradené novozaloženými rádovými nekropolami (v minulosti označovanými ako pohrebiská typu Belo Brdo), ktoré vznikli mimo oblastí so staršími hrobmi alebo niekedy v bezprostrednej blízkosti.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Cesty a cestné mýto

Komunikácie boli v minulosti výraznou orientačnou líniou v krajine, ktorou prechádzali. Viaceré prvky v krajine sú v neustálom procese vývoja a zmien. Cestná sieť nie je výnimkou. Rozvíja sa, aby slúžila meniacemu sa modelu osídlenia. Od 13. storočia sa hlavná dopravná sieť v stredovekom Uhorsku menila v závislosti s rastúcimi a prosperujúcimi mestami.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Poľnohospodárstvo

Väčšina pôdy v Uhorskom kráľovstve slúžila na pestovanie obilnín a poskytovala uspokojivé výnosy z jesenného a jarného siatia. Nízko položené oblasti a nižšie kopcovité oblasti vyhovovali klimatickými pomermi (zrážky a priemerné teploty) pre pestovanie pšenice siatej.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Chov zvierat, lov a rybolov

Prírodné a geografické vlastnosti Karpatskej kotliny boli vhodné na chov hospodárskych zvierat vo veľkom meradle. Rôzne reliéfne a hydrologické podmienky a rozmanitosť flóry dovoľovali uplatniť rôzne formy chovu zvierat. Celé územie stredovekého Uhorska bolo vždy bohaté na voľne žijúce zvieratá, ako často uvádzajú cestovatelia z cudziny a dokladajú aj písomné záznamy o veľkých kráľovských lovoch.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Hospodárstvo

Baníctvo bolo dôležitou súčasťou hospodárstva stredovekého Uhorska. Kráľovstvo malo dve veľké banské oblasti: územie stredného i východného Slo­venska a Sedmohradsko. Ušľachtilé, a íné neželezné kovy ako aj železo boli potrebné suroviny pre rôzne druhy remesiel a razbu mincí.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Obchod

Hlavným miestom nákupu a predaja v stredoveku bol trh. Počet trhov a ich význam predovšetkým rástol od 13. storočia, pretože sa zvyšovala hospodárska produkcia aj počet obyvateľov. Trhové miesta vznikali na dopravných križovatkách, v blízkosti významných riek ako Dunaj, riečnych priechodoch alebo hraniciach medzi jednotlivými oblasťami krajiny.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Vzdelanosť, školstvo  a písomníctvo

Vzdelanosť do 13. storočia v Uhorskom kráľovstve sa dala nadobudnúť predovšetkým na školách pri významných cirkevných inštitúciách. Predpokladá sa ich existencia v Bratislave, Nitre a Špišskom Podhradí pri njdôležitejších kláštoroch (Zobor, Hronský Beňadik a Jasov).

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Architektúra a umenie

O architektúre z obdobia vzniku Uhorského kráľovstva máme strohé informácie. Podľa doterajších poznatkov sa predpokladá, že sa formovala pod západnými, južnými a východnými vplyvmi. Pre obdobie pred koncom 11. storočia sa používa termín predrománska alebo ranorománska architektúra.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Odporúčaná literatúra

ČÍTAŤ ĎALEJ »