Stredná EurópaUhorské kráľovstvo

Vláda Ladislava V. (1440 – 1457) a Vladislava Jagelovského (1440 – 1444)

OBSAH: Príchod maďarov do PodunajskaŠtefan I. (1000 – 1038) • Vývoj po smrti Štefana I. • Ondrej II. (1205 – 1235) • Belo IV. (1235 – 1270) • Vláda posledných Arpádovcov • Karol Róbert I. z Anjou (1301 – 1342) • Ľudovít I. Veľký z Anjou (1342 – 1382)Žigmund Luxemburský (1387 – 1437)Vláda Ladislava V. (1440 – 1457) a Vladislava Jagelovského (1440 – 1444) • Vláda Mateja Korvína (1458 – 1490) • Jagelovci (1490 – 1526) • Spoločnosť v Uhorskom kráľovstve • Samospráva • Cirkevná správa • Osídlenie a typy sídiel • Pohrebiská • Cesty a cestné mýto • Poľnohospodárstvo • Chov zvierat, lov a rybolov • Hospodárstvo • Obchod • Vzdelanosť, školstvo  a písomníctvo • Architektúra a umenie • Odporúčaná literatúra


Vo februári 1440 sa Alžbete na komárňanskom hrade narodil syn, ktorého nechala 15. mája 1440 korunovať za uhorského kráľa Ladislava V. (1440 – 1457). Keďže prišiel na svet po smrti svojho otca, tak získal prívlastok Pohrobok (Posthumus). Už predtým, 8. marca, bol uhorským snemom zvolený a následne až v júli korunovaný za uhorského kráľa aj poľský pa­novník Vladislav Jagelovský (1440 – 1444). Krajina mala dvoch kráľov a došlo k otvorenej vojne. Alžbeta získala finančnú podporu od cisára Svätej ríše rímskej Fridricha III. (1415 – 1493, cisár od 1452), strýka jej syna Ladislava. Z týchto peňazí najala českého žoldnierskeho veliteľa Jána Jiskru, ktorému zverila svoje majetky rozprestierajúce sa na strednom Slovensku (Zvolenská stolica, stredoslovenské banské mestá). Ján Jiskra mal vojsko naverbované z bývalých husitských bojovníkov a Vladislav Jagelovský mu nedokázal účinne odolávať, ale aj tak mu podliehala väčšina Uhorského kráľovstva. Na svojom území konsolidoval vlastné postavenie a koncentroval sily na vojnu s Osmanmi. Vážne nebezpečenstvo z ich strany si uvedomovala tiež kráľovná vdova Alžbeta, ktorá napokon pristúpila na dohodu. V roku 1442 uznala Vladislava Jagelovského za uhorského kráľa, avšak pod podmien­kou, že nebudú narušené dedičské práva jej syna Ladislava V. Na strane Vladislava Jagelovského bojoval a vynikol vojvodcovskými schopnosťa­mi Ján Huňady, ktorého predkovia pochádzali z Valašska. Po stabilizovaní situácie v Uhorsku sa vďaka aktivite pápežskej kúrie podarilo v roku 1444 zorganizovať veľkú protiosmanskú výpravu. Vladislav Jagelovský síce najprv uzavrel mier so sultánom Muradom II. (1421 – 1451, okrem rokov 1444 až 1446) na obdobie desať rokov, ale napokon porušil mierový sľub na naliehanie pápežského legáta Juliána Cesariniho a vypravil sa smerom do Bulharska. Tu uhorské a poľské vojsko s ich spojencami utrpelo od Osmanov zdrvujúcu porážku pri Varne (Bulharsko), kde zahynul uhorský panovník, nazývaný odvtedy aj Varnenčík.

Po smrti Jagelovca v roku 1445 uhorský snem uznal Ladislava V. za kráľa, ale na dobu nedospelosti panovníka bola správa kráľovstva zverená kra­jinskej rade (consilium regni), ktorá nadväzovala na dovtedajšiu existenciu kráľovskej rady (consilium regis). Vnútorný poriadok mali zabezpečovať zvolení siedmi hlavní kapitáni. Každému z nich podliehala istá územná časť Uhorska. Nakoniec v roku 1446 bol za gubernátora (správcu) krajiny zvolený Ján Huňady, ktorý disponoval značnou časťou kráľovských právomocí. V nasledujúcom roku boli zrušené posty hlavných kapitánov, ale Huňadyho gubernátorstvo trvalo do roku 1453, no nepodarilo sa mu zjed­notiť krajinu pod suverénnu moc. Uhorské kráľovstvo formál­ne spravoval uhorský snem, ale reálne to bola vláda najväčších magnátov držiacich najvyššie krajinské funkcie. Ján Huňady utrpel niektoré zahra­ničné i domáce vojenské neúspechy, ktoré však neotriasli jeho postavením. Napríklad v roku 1451 bol porazený pri Lučenci od Jána Jiskru, no nakoniec obaja vojvodcovia uzavreli v roku 1452 mier zachovávajúci vtedajší stav. Ladislava V., ktorý žil vo Viedni u strýka Fridricha III., napokon na uhorskom sneme konanom v Bratislave začiatkom roka 1453 zložil kráľovskú prísahu. Žil však naďalej vo Viedni i v Prahe a za krajinského hlavného kapitána vyme­noval Jána Huňadyho. Paradoxne Ján Jiskra, ktorý dovtedy hájil jeho záujmy v Uhorsku, bol uhorským snemom zbavený funkcií i majetkov a vypovedaný z Uhorska. Nakoniec ho Ladislav V. povolal späť do služieb proti jeho bývalým vojakom, ktorí boli označovaní ako bratríci. Títo držali v rukách na území Slovenska 36 hradov a poľných táborov. Príjmy a živobytie si zabezpečovali lúpežou alebo v službách znesvárených šľachticov. Netvorili jedno vojsko, ani nemali jednotné velenie, ale boli rozdelení do lokálnych skupín. Významným veliteľom bol Peter Aksamit z Košova. Jánovi Jiskrovi sa však v boji proti bratríkom nedarilo.

Juh Uhorska čoraz vážnejšie ohrozovala Osmanská ríša. V roku 1453 padol do rúk Osmanom Konštantínopol a v roku 1456 obkľúčila veľká osmanská armáda na čele so sultánom Mehmedom II. (1451 – 1481) Belehrad (dnešné Srbsko), ktorý bol najdôležitejšou pevnosťou v uhorskom pohraničnom pásme. Ján Huňady prišiel s vojskom na pomoc a 22. júla boli napokon Osmani porazení. Čoskoro však vo vojsku vypukol mor, ktorému podľahol aj samotný Huňady v Zemune. V uhorskom kráľovstve sa rozpútal ďalší politický boj o moc. Ladislav V. vymenoval na pozíciu hlavného kapitána Ulricha Celjského, no s tým nesúhlasil starší syn Jána Huňadyho, Ladislav. Ten pozval Ulricha Celjského do Belehradu, kde ho nechal zavraždiť. Panovník síce najprv vymenoval Ladislava za hlavného krajinského kapitána a kráľovského taverníka, ale v marci 1457 ho nechal v Budíne zatknúť aj s jeho mladším bratom Matejom. Ladislav Huňady bol po krátkom súde popravený a z Mateja sa stal kráľov rukojemník. Ladislav V. odcestoval v júni do Viedne a ďalej do Prahy, kam so sebou odviezol zadržiavaného Mateja. V Českom kráľovstve sa mal mladý panovník oženiť s Magdalénou, dcérou francúzskeho kráľa Karola VII. (1422 – 1461), ale náhle skonal.