• Pracovný list 1 – Veľká Morava: Word, PDF
  • Pracovný list 2 – Každodenný život na Veľkej Morave: Word, PDF
  • Pracovný list 3 – Anglicko: Word, PDF
  • Pracovný list 4 – Francúzsko: Word, PDF

Milí čitatelia,

máte pred sebou interaktívnu pomôcku, ktorá sa venuje slovenským i svetovým dejinám stredoveku. Vzdelávacia stránka vznikla ako cieľ projektu KEGA – Stredovek interaktívne. Primárne je určená stredným školám, gymnáziám. Svojím obsahom rozširuje jestvujúce dejepisné učebné texty sprostredkované súčasnými učebnicami dejepisu pre stredné školy, gymnázia, tak s osemročným, ako i štvorročným štúdiom. Podáva pemzum vedomostí, nielen o politických dejinách, ako takých, ale prináša aj časti z dejín každodennosti, ktoré sú zvlášť v súčasnosti, potrebné pre výchovno-vzdelávací proces. Pomôcka reaguje na zvýšený záujem zo strany pedagógov po stredovekých dejinách, aj s ohľadom na potreby súčasného dištančného vzdelávania v kyberpriestore. Kolektív pracovníkov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s doktorandmi sprístupnil informácie o politických, kultúrnych, náboženských, hospodárskych a sociálnych dejinách Európy v období stredoveku, ktoré vychádzajú z najnovších vedeckých poznatkov. Po obsahovej stránke doplňuje a rozširuje informácie obsiahnuté v učebnici dejepisu pre stredné školy, podnecuje záujem o stredoveké dejiny, prináša nové vedomosti, pracuje s informáciami. Vzdelávací portál tak koncentruje na jednom mieste informácie z dejín stredoveku, v súčasnej záplave internetových portálov zameraných na moderné dejiny, pričom obdobie starších dejín zostávalo v úzadí. Zapĺňa medzeru vo vzdelávacej databáze dostupnej pre stredné školy. Pri samotnej tvorbe textov sa prihliadalo na mieru zastúpenia tém v učebnici dejepisu pre stredné školy. Pomôcka však prináša aj témy, ktoré sa síce v učebnici nenachádzajú, ale kolektív autorov sa snažil o vyplnenie medzery vo vyučovaní stredovekých dejín komplexne, v širších kontextoch. Ide o napríklad o dejiny Škandinávie, križiacke výpravy atď. Kolektív autorov si uvedomuje, že časová dotácia dejepisu je limitovaná, napriek tomu sú texty koncipované nad rámec vyučovacej hodiny, keďže svojím obsahom majú pedagógovi napomôcť k lepšiemu uchopeniu témy na hodine dejepisu. Základná štruktúra stránky vychádza z učebnice dejepisu pre stredné školy, ktoré autorskí kolektív rozšíril, po obsahovej i tematickej stránke, pričom niektoré tematické oblasti neboli pre potreby výučby v našom prostredí doteraz spracované. Interaktívna stránka je rozčlenená hornou lištou do tematických oblastí – Balkán, Byzancia, Stredná Európa, Západná Európa, Východná Európa, Škandinávia, Pápežský štát a križiacke výpravy. Všetky časti sa ďalej vnútorne rozdeľujú na úvodnú časť, predstavenie hlavných historických osobností, dôležitých udalostí, na oblasť spoločenskú, hospodársku a kultúrnu. Každú tému dopĺňajú početné odborné zdroje, ktoré je možné využiť k ďalšej práci s tematikou vo vyučovacom procese. Medzi jednotlivými časťami sa používateľ dokáže pohybovať jednoduchým kliknutím kurzora myši. Výsledná podoba bola zvolená s ohľadom na potreby dištančného vzdelávania. Kolektív autorov zámerne nenastavil k témam žiadne otázky. Ponecháva na pedagógovi, aby si sformuloval potrebné otázky podľa potrieb svojej triedy, schopností žiakov, tak, aby to najlepšie vyhovovalo zámerom pedagóga a cieľu vyučovacej hodiny. Ako ukážka práce s textom boli vytvorené dva pracovné listy zacielené na tému Veľkej Moravy. Zachovaná je chronologická postupnosť výkladu. Jednotlivé témy napĺňajú požiadavky moderného vyučovania s dôrazom na medzipredmetové prepojenia, interdisciplinárne aj intradisciplinárne. Faktografická správnosť obsahu je zaručená erudovaným autorským kolektívom pracovníkov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzity Komenského v Bratislave.  Pomôcka má ambíciou prispieť k skvalitneniu výučbu.

Kolektív autorov