Stredná EurópaUhorské kráľovstvo

Odporúčaná literatúra

OBSAH: Príchod maďarov do PodunajskaŠtefan I. (1000 – 1038) • Vývoj po smrti Štefana I. • Ondrej II. (1205 – 1235) • Belo IV. (1235 – 1270) • Vláda posledných Arpádovcov • Karol Róbert I. z Anjou (1301 – 1342) • Ľudovít I. Veľký z Anjou (1342 – 1382)Žigmund Luxemburský (1387 – 1437)Vláda Ladislava V. (1440 – 1457) a Vladislava Jagelovského (1440 – 1444) • Vláda Mateja Korvína (1458 – 1490) • Jagelovci (1490 – 1526) • Spoločnosť v Uhorskom kráľovstve • Samospráva • Cirkevná správa • Osídlenie a typy sídiel • Pohrebiská • Cesty a cestné mýto • Poľnohospodárstvo • Chov zvierat, lov a rybolov • Hospodárstvo • Obchod • Vzdelanosť, školstvo  a písomníctvo • Architektúra a umenie • Odporúčaná literatúra


AVENARIUS, Alexander. Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI. – XII. storočí (k problému recepcie a transformácie). Bratislava : Veda, 1992.

BARTL, Július. Žigmund Luxemburský. Budmerice : Rak, 1996.

BARTLOVÁ, Milena. Skulptúra a tabuľové maliarstvo 1400 – 1470. In BURAN, Dušan (ed.). Dejiny slovenského výtvarného umenia : Gotika. Bratislava :  Slovenská národná galéria – Slovart, 2003, s. 251-273.

BARTOSIEWICZ, László. Animal Exploitation in Medieval Hungary.  In LASZLOVSZKY, József – NAGY, Balázs  – SZABÓ Péter  – VADAS András (eds.). The Economy of Medieval Hungary. Leiden, Boston : Brill, 2018, s. 113-165.

BATIZI, Zoltán. Mining in Medieval Hungary. In LASZLOVSZKY, József – NAGY, Balázs  – SZABÓ Péter – VADAS András (eds.). The Economy of Medieval Hungary. Leiden, Boston : Brill, 2018, s. 166-181.

BEDNÁR, Peter. Nitriansky hrad vo svetle archeologického výskumu. In RUTTKAY, Matej (ed.). Dávne dejiny Nitry a okolia. Vo svetle najnovších archeologických nálezov. Zborník z konferencie konanej pri príležitosti Dňa Nitranov 2. júla 2005. Nitra : Archeologický ústav SAV – Ponitrianske múzeum, 2005, s. 91-98.

BEDNÁR, Peter. Nitriansky hrad v 9. storočí. Die Nitraer Burg im 9. Jahrhundert. In PIETA, Karol – RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej (eds.). Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Wirtschaftliches und politisches Zentrum nitraer Fürstentums. Nitra : Archeologický ústav SAV – Ponitrianske múzeum, 2006, s. 205-215.

BEDNÁR, Peter – SAMUEL, Marián – CHORVÁTOVÁ, Hana. Nové včasnostredoveké nálezy z areálu Zoborského kláštora. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997. Nitra 1999, s. 29.

BENKOVÁ, Eva. Rastlinná produkcia včasnostredovekého poľnohospodárstva na Slovensku v písomných prameňoch. In BORZOVÁ Zuzana (ed.). Interdisciplinárne o poľnohospodárstve včasného stredoveku. Nitra : UKF, 2015, s. 47-60.

BERANOVÁ, Magdalena – KUBAČÁK, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha : Libri, 2010.

BERTÉNYI, Iván. A 14. század története. Budapest : Pannonica Kiadó, 2000.

BORZOVÁ, Zuzana. Rýľ v období včasného stredoveku a jeho využitie (nielen) v poľnohospodárstve. In Studia historica Nitriensia. 15. Nitra : UKF, 2010, s. 13-31.

BREZOVÁKOVÁ, Blanka. Politický západ Anjouovcov o uhorskú korunu. In Historický časopis, 1991, roč. 39, č. 6, s. 569-587.

BREZOVÁKOVÁ, Blanka. Konsolidačné snahy Karola I. v Uhorsku po zvolení za kráľa (1310 – 1317). In Historický časopis, 1993, roč. 41, č. 4, s. 361-378.

BREZOVÁKOVÁ, Blanka. Postavenie Uhorska v stredoeurópskom priestore v prvej polovici 14. storočia. In Historický časopis, 1998, roč. 46, č. 2, s. 177-203.

BROOKE, Christopher. Evropa středověku v letech 962 – 1154. Praha : Vyšehrad, 2006.

BŘEZINOVÁ, Helena. Doklady textilný výroby v 6. – 12. storočí na území Čiech, Moravy a Slovenska. In Památky archeologické, 1997, roč. 88, č. 2, s. 129-179.

BURAN, Dušan – ŠEDIVÝ, Juraj. Písmo a knižné maliarstvo: objednávatelia, umelci a adresáti. In BURAN, Dušan (ed.). Dejiny slovenského výtvarného umenia : Gotika. Bratislava :  Slovenská národná galéria – Slovart, 2003, s. 161-181.

CSUKOVITS, Enikő. Az Anjouk Magyarországon I.  I. Károly és uralkodása (1301 – 1342). Budapest : Történettudományi Intézet, 2012.

CSUKOVITS, Enikő. Karol I. a obdobie jeho vlády (1301 – 1342). Bratislava : Pro historia, 2017.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Kôň a človek v stredoveku. Budmerice : Vydavateľstvo Rak, 2007.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxem­burský. Budmerice – Bratislava : Vydavateľstvo Rak – Veda, 2010.

DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Kôň a pes, najvzácnejšie zvieratá stredoveku. In DVOŘÁKOVÁ, Daniela a kol. Človek a svet zvierat v stredoveku. Bratislava : Veda, 2015, s. 145-150.

ELSCHEK, Kristian –  HUNKA, Ján. Slovenské dejiny I. Od praveku po stredovek. Bratislava : Eurolitera, 2009.

ENGEL, Pál – KRISTÓ, Gyula – KUBINYI, András. Magyarország története 1301 – 1526. Budapest : Osiris, 2019

ÉRSZEGI, Géza. Die Christianisierung Ungarns anhand der Quellen. In WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans-Martin (eds.). Europas Mitte um 1000 Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch zur Ausstellung. Band 1. Stuttgart : Konrad Theiss Verlag, 2000, s.  600-607.

GLOCKOVÁ, Barbora. Ars nova. Taliansky orientované nástenné maliarstvo 14. storočia. In BURAN, Dušan (ed.). Dejiny slovenského výtvarného umenia : Gotika. Bratislava :  Slovenská národná galéria – Slovart, 2003, s. 138-147.

LE GOFF, Jacques – SCHMITT, Jean-Claude. Encyklopedie středověku. Praha : Vyšehrad 2002.

HABOVŠTIAK, Alojz. Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1985.

HANULIAK, Milan. Pohansko-kresťanský synkretizmus a jeho prejavy na nekropolách z mladšieho úseku včasného stredoveku. In Studia archaeologica Slovaca mediaevalia III. – IV. Bratislava 2001, s. 109-125.

HANULIAK, Milan – KUZMA, Ivan. Mužla-Čenkov II. Osídlenie z 9. – 13. storočia. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2015.

HANULIAK, Milan – PIETA, Karol. Odraz christianizácie v hnuteľných prameňoch z 9. stor. vo východných častiach Veľkej Moravy. In KOUŘIL, Pavel et al. Cyrilometodějská misie a Evropa – 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. Brno : Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2014, s. 134-147.

HARMANDYOVÁ, Katarína. Devín v 9. a 10. storočí. In ŠEDIVÝ, Juraj – ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana (eds.). Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr. Bratislava : Slovart, 2012, s. 351-360.

HLAVATÁ, Jana. Archeobotanické nálezy rastlín a ich vypovedacia schopnosť vo vzťahu k poľnohospodárstvu včasného stredoveku. In BORZOVÁ Zuzana (ed.). Interdisciplinárne o poľnohospodárstve včasného stredoveku. Nitra : UKF, 2015, s. 9-46.

HLAVAČKOVÁ,Miriam. Ryby a pôstna tradícia. In DVOŘÁKOVÁ, Daniela a kol. Človek a svet zvierat v stredoveku. Bratislava : Veda, 2015, s. 447-460.

HOMOĽA, Tomáš. Na vzostupe moci. Zahraničná politika Mateja Korvína v stredoeurópskom priestore v rokoch 1458 – 1471. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2019.

HOMZA, Martin. Stredná Európa. I. Na začiatku stredoveku. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014.

HUDÁČEK, Pavol. Civitas, urbs, grad, castellum a castrum v stredovekých prameňoch : (K otázke označovania hradov a pevností v Uhorsku do konca 12. storočia). In DVOŘÁKOVÁ, Daniela a kol. Stredoveké hrady na Slovensku : život, kultúra, spoločnosť. Bratislava : Veda : Historický ústav SAV, 2017 s. 63-98.

HURBANIČ, Martin. Stredoveký Balkán. Kapitoly z politických, sociálnych a hospodárskych dejín juhovýchodnej Európy v 6. – 15. storočí. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010.

IVANIČ, Peter. Stredoveká cestná sieť na Pohroní a Poiplí. Nitra : UKF, 2011.

KOVÁČ, Dušan a kol. Kronika Slovenska 1. Od najstarších čias do konca 19. storočia. Bratislava : Fortuna Print, 1998.

KÓNYA, Peter a kol. Dejiny Uhorska. Prešov : Vydavateľstvo PU v Prešove, 2013.

KOTRUSOVÁ, Júlia. Dejiny premonštrátskeho kláštora sv. Jána Krstiteľa v Jasove v stredoveku. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017.

Kronika peňazí na Slovensku. Od najstarších čias do roku 2009. Bratislava : Fortuna Libri, 2009.

KRISTÓ, Gyula. Csák Máté tartományúri hatalma. Budapest :  Akadémiai Kiadó, 1973.

KRISTÓ, Gyula. A rozgonyi csata. Budapest :  Akadémiai Kiadó, 1978.

KROŠLÁKOVÁ, Mária – VONDRÁKOVÁ, Mária – KOLENA, Branislav – BEDNÁR, Peter. Ľudské kostrové pozostatky z Nitrianskeho hradu : (výskumy v rokoch 1988 – 2015). Nitra – Bratislava : VEDA – Archeologický ústav SAV, 2019.

KUBINYI, András. Professional Merchants and the Institutions of Trade: Domestic Trade in Late Medieval Hungary. In LASZLOVSZKY, József – NAGY, Balázs  – SZABÓ Péter  – VADAS András (eds.). The Economy of Medieval Hungary. Leiden, Boston : Brill, 2018, s. 432-454.

KUČERA, Matúš. Slovensko po páde Veľkej Moravy (Štúdie o hospodárskom a sociálnom vývine v 9. – 13. storočí). Bratislava : Veda, 1974.

KUČERA, Matúš. Slovenské dejiny I. Od príchodu Slovanov do roku 1526. Brati­slava : Literárne informačné centrum, 2008.

LEMAÎTRE, Nicole – QUINSON, Marie-Thérese – SOT, Véronique. Slovník křesťanské kultury. Praha : Garamond, 2002.

LASZLOVSZKY, József. Agriculture in Medieval Hungary. In LASZLOVSZKY, József – NAGY, Balázs  – SZABÓ Péter  – VADAS András (eds.). The Economy of Medieval Hungary. Leiden, Boston : Brill, 2018, s. 79-112.

LESÁK, Branislav. Osídlenie bratislavského podhradia v 9. a 10. storočí. In ŠEDIVÝ, Juraj – ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana (eds.). Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr. Bratislava : Slovart, 2012, s. 327-331.

LESÁK, Branislav. Osídlenie bratislavského podhradia od 11. do prvej polovice 13. storočia. In ŠEDIVÝ, Juraj – ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana (eds.). Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr. Bratislava : Slovart, 2012, s. 397-407.

LUKAČKA, Ján. Dejiny Slovenska. Bratislava : AEPress, 2000.

LUKAČKA, Ján. Chov a využitie domácich zvierat v stredoveku. In DVOŘÁKOVÁ, Daniela a kol. Človek a svet zvierat v stredoveku. Bratislava : Veda, 2015, s. 296-301.

LUKAČKA, Ján. Matúš Čák Trenčiansky. Bratislava : Veda, 2016.

LYSÁ, Žofia. O umení lovu s dravými vtákmi. In DVOŘÁKOVÁ, Daniela a kol. Človek a svet zvierat v stredoveku. Bratislava : Veda, 2015, s. 432-446.

MAGDOŠKO Drahoslav. Dejiny Slovenska v stredoveku. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015.

Magyar Kódex 2. Lovagkor és reneszánsz. Budapest : Kossuth Kiadó, 1999.

MALINIAK, Pavol. Úlovky, dary a jelene v maštali. Sociálne a kultúrne pozadie poľovníctva vo Zvolenskej stolici. In DVOŘÁKOVÁ, Daniela a kol. Človek a svet zvierat v stredoveku. Bratislava : Veda, 2015, s. 393-408.

MARSINA, Richard. O osídlení Slovenska od 11. do prvej polovice 13. stor. In Slovenský ľud po rozpade Veľkomoravskej ríše. Historické štúdie. 27-2. Bratislava 1984, s. 39-60.

MARSINA, Richard et al. Dejiny Slovenska. Zv. 1. (Do roku 1526.). Bratislava : Veda, 1986.

MARSINA, Richard. Začiatky cirkevnej organizácie na Slovensku (od prelomu 8./9. až do začiatku 11. storočia). In Slovenská archivistika, 1995, roč. 30, č. 2, s. 113-126.

MAREK, Miloš. Cudzie etniká na stredovekom Slovensku. Martin : Matica slovenská, 2006.

MIKLÍKOVÁ, Zora. Archeozoologické nálezy zo stredovekého sídliska v Bajči. In Slovenská archeológia, 2010, roč. 58, č. 1, s. 123-168.

MRVA, Ivan – SEGEŠ, Vladimír. Dejiny Uhorska a Slováci. Bratislava : Perfekt, 2012.

Ottov historický atlas – Slovensko.  Praha : Ottovo nakladateľstvo, 2015.

MUSILOVÁ, Margaréta. Bratislavské pohrebiská od konca 10. do prvej polovice 13. storočia. In ŠEDIVÝ, Juraj – ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana (eds.). Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr. Bratislava : Slovart, 2012, s. 414-421.

MÚCSKA, Vincent. Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia. Bratislava, Stimul 2004.

MÚCSKA, Vincent – DANIŠ, Miroslav – ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Dejiny európskeho stredoveku – I. Raný stredovek (od 5. storočia do polovice 11. storočia). Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006.

NAGY, Balázs. Foreign Trade of Medieval Hungary. In LASZLOVSZKY, József – NAGY, Balázs  – SZABÓ Péter  – VADAS András (eds.). The Economy of Medieval Hungary. Leiden, Boston : Brill, 2018, s. 417-431.

NEUMANN, Tibor. „Jednousadlostný šľachtic“. K objasneniu stredovekého pojmu. In Forum historiae, 2010, roč. 4, č. 2, 9 strán. http://forumhistoriae.sk/documents/10180/11522/neumann.pdf

NEVIZÁNSKY, Gabriel. Staromaďarské jazdecké pohrebisko v Leviciach-Géni. In Slovenská archeológia,2006, roč. 54, č. 2, s. 285-322.

Ottov historický atlas Slovensko. Praha : Ottovo nakladatelství, 2009.

PAPAJÍK, David. Ladislav Pohrobek (1440 – 1457). Uherský a český král. České Budějovice : Veduta, 2016.

PIETA, Karol – RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej (eds.). Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Wirtschaftliches und politisches Zentrum nitraer Fürstentums. Nitra : Archeologický ústav SAV – Ponitrianske múzeum, 2006.

PIETA, Karol. Včasnostredoveké mocenské centrum Bojná – výskumy v rokoch 2007-2013. In PIETA, Karol – ROBAK, Zbigniew (eds.). Bojná 2 : Nové výsledky výskumov včasnostredovekých hradísk. 2. rozšírené vydanie. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2017, s. 11-52.

PINTEROVÁ, Beáta. Príchod Maďarov do Karpatskej kotliny vo svetle archeologických prameňov. In Acta Nitriensiae. 9. Nitra 2007, s. 127-149.

PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin. Encyklopédia slovenských hradov. Praha-Bratislava : Libri-Slovart, 2007.

PLACHÁ, Veronika – HLAVICOVÁ, Jana. Devín. Slávny predok našej minulosti. Bratislava : Perfekt 2003.

POLLA, Belo – SLIVKA, Michal – VALLAŠEK, Adrian. K problematike výskumu hrádkov a hradov na Slovensku.  In Archaeologia historica. 6. Brno  1981, s. 361-405.

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II. Slovensko očami cudzincov. Bratislava – Budmerice : Literárne informačné centrum v Bratislave, 1999.

POMFYOVÁ, Bibiana – SAMUEL, Marián. Sakrálna architektúra v počiatkoch kristianizácia. In POMFYOVÁ, Bibiana – BÓNA, Martin – BURAN, Dušan – HABERLAND, Denis – RAGAČ, Radoslav – SAMUEL, Marián – ŠEDIVÝ, Juraj – TIHÁNYIOVÁ, Monika – ŽAŽOVÁ, Henrieta. Stredoveký kostol : historické a funkčné premeny architektúry. 1. zväzok. Bratislava : Fo Art s. r. o. – Ústav dejín umenia SAV, 2015, 41-82.

RÁBIK, Vladimír –  LABANC, Peter –  TIBENSKÝ, Martin. Slovenské stredoveké dejiny I. – II. Vysokoškolská učebnica. Trnava : FF TU v Trnave, 2013.

RÉVÉSZ, László. The cemeteries of the Conquest period. In Hungarian archaeology at the turn of the millennium. Budapest : Ministry of National Cultural Heritage – Teleki László Foundation, 2003, s. 338-343.

ROMSICS, Ignác (ed.). Magyarország története. Budapest : Akadémiai Kiadó, 2016.

ROMSICS, Ignác. Magyarország története. Budapest : Kossuth Kiadó, 2017.

RUTTKAY, Alexander. O interetnických vzťahoch po rozpade Veľkej Moravy. In RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej – ŠALKOVSKÝ, Peter (eds.). Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2002, s. 179-188.

RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej – ŠALKOVSKÝ, Peter (eds.). Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2002.

RUTTKAY, Matej. Premeny agrárnej osady v 6. – 15. storočí. In RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej – ŠALKOVSKÝ, Peter (eds.). Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra 2002, s. 69-80.

RUTTKAY, Matej. Vývoj osídlenia na strednom Dunaji v 6. – 12. stor. In RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej – ŠALKOVSKÝ, Peter (eds.). Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra 2002, s. 69-80.

RUTTKAY, Matej. Mocenské centrá Nitrianskeho kniežatstva. In Bratia, ktorí menili svet – Konštantín a Metod. Príspevky z konferencie. Bratislava – Nitra : Slovenské národné museum Bratislava – Archeologický ústav SAV, 2012, s. 115-144.

SAMUEL, Marián. Najnovšie výsledky archeologických výskumov Zoborského kláštora v Nitre. In Monumenta Tutela / Ochrana pamiatok. 22. Bratislava 2010, s. 276 – 287.

SOKOLOVSKÝ, Leon. Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava : AEPress, 2002.

STEINHÜBEL, Ján. Nitrianske kniežatstvo. Budmerice : Veda – Rak, 2004.

STEINHÜBEL, Ján. Bratislava ako centrum Uhorského komitátu. In ŠEDIVÝ, Juraj – ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana (eds.). Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr. Bratislava : Slovart, 2012, s. 370-374.

SZILÁGYI, Magdolna. On the Road: The History and Archaeology of Medieval Communication Networks in East-Central Europe. Budapest : Archaeolingua, 2014.

ŠALKOVSKÝ, Peter. Dedinský dom a sídlo vo včasnom stredoveku. In Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z pohľadu najnovších poznatkov archeológie a etnografie. Bratislava 1998, s. 9-36.

ŠALKOVSKÝ, Peter. Stavebná kultúra a urbanizmus osád. In RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej – ŠALKOVSKÝ, Peter (eds.). Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2002, s. 57-68.

SLIVKA, Michal – VALLAŠEK, Adrián. Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1991.

ŠEDIVÝ, Juraj.  Ľudia na hrade a v podhradí. Spoločenská štruktúra obyvateľov Bratislavy a jej okolia v 10. a 12. storočí. In ŠEDIVÝ, Juraj – ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana (eds.). Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr. Bratislava : Slovart, 2012, s. 374-392.

ŠEDIVÝ, Juraj. Zvieratá v stredovekom meste na príklade Bratislavy. In DVOŘÁKOVÁ, Daniela a kol. Človek a svet zvierat v stredoveku. Bratislava : Veda, 2015, s. 466-489.

ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana. Bratislavský hrad od 10. do 12. storočia. In ŠEDIVÝ, Juraj – ŠTEFANOVIČOVÁ, Tatiana (eds.). Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc – na križovatke kultúr. Bratislava : Slovart, 2012, s. 392-397.

ŠTEFÁNIK, Martin. Mesto, jeho pojem a vývoj v stredoveku. In Stredoveké mesto a jeho obyvatelia : Medieval Town and its Inhabitants. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2017 s. 11-64.

TOGNER, Milan. Ranogotické nástenné maľby. In BURAN, Dušan (ed.). Dejiny slovenského výtvarného umenia : Gotika. Bratislava :  Slovenská národná galéria – Slovart, 2003, s. 129-137.

ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí. Bratislava : Veda, 2013.

VANČO, Martin. Stredoveké rotundy na Slovensku. Bratislava : Chronos, 2000.

VLASKO, Vladimír. Konfiškácia hradov pánov z Kőszegu počas boja proti Karolovi Róbertovi z Anjou v rokoch 1315 – 1342. In. DUCHOŇOVÁ, Diana – FUNDÁRKOVÁ, Anna (eds.). Hrady a hradné panstvá na Slovensku. Bratislava : Veda, 2016, s. 11-36.

WEISZ, Boglárka. Domestic Trade in the Árpádian Age. In LASZLOVSZKY, József – NAGY, Balázs – SZABÓ Péter  – VADAS András (eds.). The Economy of Medieval Hungary. Leiden, Boston : Brill, 2018, s. 417-431.

ZSOLDOS, Attila. Vznik šľachty v stredovekom Uhorskom kráľovstve. In Forum historiae, 2010, roč. 4, č. 2, 11 strán. http://forumhistoriae.sk/documents/10180/11522/zsoldos.pdf

ŽAŽOVÁ, Henrieta. Stredoveké premonštrátske kláštory v slovenskej časti územia bývalého ostrihomského arcibiskupstva. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2017.