Milí čitatelia,

sme radi, že ste sa ocitli na stránkach vzdelávacieho portálu Európa v stredoveku. Ide o formu interaktívnej pomôcky, ktoré sa venuje európskym stredovekým dejinám. Portál záujemcom koncentrovane sprostredkúva penzum vedomostí o politických, kultúrnych, náboženských, hospodárskych a sociálnych dejinách. Osobitným rozšírením tém vzdelávacej praxe je predstavenie informácií z dejín každodennosti.

Kolektív autorov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzity Komenského v Bratislave sa prezentovaním pomôcky rozhodol reagovať na zvýšený záujem po stredovekých dejinách zo strany pedagógov aj s ohľadom na potreby súčasného dištančného vzdelávania. V súčasnej záplave prác zameraných na moderné dejiny, kedy etapy starších dejín zostávali dlho v úzadí pozornosti didaktikov,  autori sprístupnili na jednom mieste informácie o dejinách Európy v období tajuplného, no nesmierne zaujímavého stredoveku. Možno konštatovať, že vzdelávací portál tak zapĺňa medzeru v zozname didaktických materiálov z oblasti dejepisu dostupných nielen pre vysoké školy, ale aj gymnáziá a stredné školy.

Predstavený text je členený do nasledovných tematických oblastí reflektujúcich najmä geografické hľadisko juhovýchodná Európa, Byzancia, stredná Európa, západná Európa, východná Európa, Škandinávia, pápežský štát a križiacke výpravy. Všetky časti sa ďalej  vnútorne delia na úvodnú časť, predstavenie hlavných historických osobností, kľúčových udalostí, oblasť spoločenskú, hospodársku a kultúrnu. Zachovaná je v nich chronologická postupnosť výkladu. Jednotlivé témy dopĺňajú početné odborné zdroje a pramene, ktoré je možné využiť k ďalšej práci s tematikou vo vyučovacom procese. Výsledná podoba portálu reflektuje aktuálne požiadavky dištančného vzdelávania. Podstatná časť výstupov vychádza z doterajších výsledkov vedeckého výskumu jednotlivých členov riešiteľského kolektívu, ktoré boli čiastočne zverejnené odbornej obci. Ich erudícia dáva záruku faktografickej správnosti a korektnej interpretácii.

Tvorcovia zámerne nenastavili k témam žiadne otázky. Ponechávajú na pedagógovi, aby si sformuloval náležité otázky podľa potrieb, kreativity a schopností študentov tak, aby najlepšie vyhovovali zámerom a cieľom vyučovacej hodiny. Tvorcovia sa nádejajú, že študenti si štúdiom učebných textov doplneným sprievodným slovom učiteľa osvoja vnímanie historických udalostí, ktoré sa odohrali na území dnešného Slovenska v európskom kontexte. Zároveň tak budú vedieť vyvodzovať vlastné závery z novopoznaných javov. Jednotlivé témy napĺňajú požiadavky moderného a efektívneho vyučovania s dôrazom na interdisciplinárnosť vyučovania a medzipredmetové prepojenie (so slovenským jazykom, náukou o spoločnosti, geografiou ai.).

Zostavenie pomôcky, ktorá je jedným z výstupov projektu č. 004UKF-4/2018 Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom Európsky stredovek interaktívne, môže prispieť k detailnejšiemu poznávaniu genézy a povahy historických epoch. Predstavuje tak ambiciózny príspevok ku skvalitneniu výučby histórie.

Kolektív autorov