OBSAH: Michal PalaiogosExpanzia Turkov v Malej ÁziiKríza byzantského štátuPočiatky expanzie Osmanov na BalkáneBitka na Kosovom poliOsmanská expanzia za sultána BajazidaDruhá fáza osmanskej expanzie na BalkáneCirkevná únia vo FlorenciiKrižiacka výprava proti Turkom (1443/1444)Zánik Byzantskej ríšeDobytie Konštantínopola


Michal Palaiogos

V roku1258 sa v Nikaiskom cisárstve dostal k moci významný aristokrat Michal Palaiologos, ktorý najskôr vládol v mene nedospelého Ioanna IV. Laskarida, no neskôr ho odstavil z politickej scény a sám prevzal žezlo štátu. Proti rozpínavosti Nikaie sa postupne sformovala veľká koalícia,v ktorej prijali účasť nielen ohrození panovníci latinských križiackych štátov Achaie a Peloponézu, ale aj gréckeho Epiru a Srbska.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Expanzia Turkov v Malej Ázii

Na sklonku 13. storočia ovládli Mongoli územie dnešného Iránu a následne si podrobiil zvyšky niekdajšieho sultanátu seldžuckých Turkov vo východnej časti Malej Ázie. S mongolským tlakom na západ úzko súvisela veľká migrácia tureckých kmeňov najmä z centrálnej Ázie do Iránu a východnej Anatólie, ktorá začala niekedy v 60. rokoch 13. storočia

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Kríza byzantského štátu

Pre byzantskú spoločnosť predstavovali osmanskí Turci spočiatku len ďalšiu z početných nomádskych vĺn. Po obnovení Byzancie roku 1261 sa pozornosť cisára Michala VIII. Palaiologa sústredila na Balkán, kvôli hrozbe pripravovanej križiackej výpravy pod vedením Karola z Anjou.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Počiatky expanzie Osmanov na Balkáne

Po získaní pevnosti Kallipolis roku 1354 pokračovali Turci v občasných útokoch na Tráciu, ale v tomto období ešte nemožno hovoriť o nejakej ucelenej stratégii dobývania európskych oblastí. Pôsobili tu totiž rôzne skupiny Turkov, ktoré buď bojovali na vlastnú päsť, alebo len nominálne uznávali autoritu osmanských bejov.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Bitka na Kosovom poli

Bitka na Kosovom poli bola napriek rozšíreným romantickým predstavám typicky stredovekým mocenským stretom dvoch strán, z ktorých každá sledovala svoj vlastný, výsostne legitimný a oprávnený cieľ. Koalícia na čele s kniežaťom Lazarom pozostávala z jeho rodinných spojencov, predovšetkým tých, ktorých územia najviac ohrozovali Turci.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Osmanská expanzia za sultána Bajazida

Ani veľké straty, ktoré osmanskí Turci utrpeli v bitke na Kosovom poli, nezastavili ich ďalšie vojenské akcie. Smrť obávaného sultána Murada síce vyvolala odstredivé tendencie v okupovaných maloázijských bejlikoch, avšak jeho nástupca Bajazid bleskovou akciou umlčal akýkoľvek odpor a neskôr zabral ďalšie tri turecké bejliky pri pobreží Egejského mora – Saruhan, Menteše a kedysi silný Aydin. Ešte v tom istom roku obsadil v centrálnej Anatólii aj ďalší z nich – Kastamonu.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Druhá fáza osmanskej expanzie na Balkáne

Roku 1422 sa novým osmanským sultánom stal Mehmedov syn Murad II. Nároky dediča trónu okamžite spochybnil jeho strýko Mustafa, ktorého Byzantínci prepustili z Konštantínopolu, kde našiel politický azyl. Byzantský cisár Manuel týmto krokom využiť dočasnú politickú neistotu u protivníka, ale Murad si so svojim sokom ľahko poradil. Ako odvetný krok uskutočnil útok proti Solúnu a sám priviedol veľké vojsko ku Konštantínopolu.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Cirkevná únia vo Florencii

Byzantský cisár Ioannes VIII. Palaiologos, ktorý na trón nastúpil roku 1425, videl jedinú možnosť záchrany v čo najtesnejšej spolupráci s katolíckym Západom. Napriek varovaniu vlastného otca Manuela sa rozhodol opäť vzkriesiť myšlienku zjednotenia cirkví, ktorá v minulosti často narážala na odpor ortodoxného kléru.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Križiacka výprava proti Turkom (1443/1444)

Smrťou Žigmunda Luxemburského roku 1437 sa narušila krehká rovnováha síl na Balkáne v prospech Turkov. Sultán Murad využil zložitú situáciu v Uhorsku po nástupe nového kráľa Albrechta Habsburského a podnikol nečakaný útok do Sedmohradska a Srbska. Roku 1439 osobne viedol armádu, ktorá obľahla centrum Srbského despotátu Smederevo a prinútila jeho obrancov ku kapitulácii.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Zánik Byzantskej ríše

V prvej polovici 15. storočia visel nad Byzanciou damoklov meč zániku. Tamojší cisári ovládali iba Konštantínopol a okolie a boli faktickými vazalmi Turkov. Vysokú mieru autonómie si udržal Morejský despotát, ktorého vládcovia okolo roku 1430 kontrolovali väčšinu polostrova Peloponéz.

ČÍTAŤ ĎALEJ »


Dobytie Konštantínopola

Po smrti osmanského sultána Murada II. sa nespochybniteľným nástupcom stal jeho syn Mehmed II. Nespochybniteľným len zdanlivo, pretože nový byzantský cisár Konštantín XI. a spolu s ním mnohí európski diplomati vedeli o jeho problémoch v minulosti a snažili sa ich využiť vo svoj prospech.

ČÍTAŤ ĎALEJ »