Milí percipienti, máte pred sebou vysokoškolské skriptum Európa v stredoveku vo forme interaktívnej pomôcky, ktoré sa venuje európskym stredovekým dejinám. Publikácia podáva pemzum vedomostí, nielen o politických dejinách, ako takých, ale prináša aj časti z dejín každodennosti, ktoré sú zvlášť v súčasti, potrebné pre výchovno-vzdelávací procese. Reaguje na zvýšený záujem zo strany pedagógov po stredovekých dejinách, aj s ohľadom na potreby súčasného dištančného vzdelávania. Kolektív pracovníkov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s doktorandmi sprístupnil informácie o politických, kultúrnych, náboženských, hospodárskych a sociálnych dejinách Európy v období stredoveku, ktoré vychádzajú z najnovších vedeckých poznatkov. Vzdelávací portál tak koncentruje na jednom mieste informácie z dejín stredoveku, v súčasnej záplave stránok zameraných na moderné dejiny, pričom obdobie starších dejín zostávalo v úzadí. Zapĺňa medzeru vo vzdelávacej databáze dostupnej pre vysoké, ale aj stredné školy. Text je členený do tematických oblastí – Juhovýchodná Európa, Byzancia, Stredná Európa, Západná Európa, Východná Európa, Škandinávia, Pápežský štát a križiacke výpravy. Všetky časti sa ďalej  vnútorne delia na úvodnú časť, predstavenie hlavných historických osobností, dôležitých udalostí, oblasť spoločenskú, hospodársku a kultúrnu. Jednotlivé témy dopĺňajú početné odborné zdroje, ktoré je možné využiť k ďalšej práci s tematikou vo vyučovacom procese. Časť výstupov vychádza z doterajších výsledkov vedeckého výskumu jednotlivých členov riešiteľského kolektívu. Zverejnené umožnia vnímať historické udalosti, ktoré sa odohrali na území dnešného Slovenska v európskom kontexte. Výsledná podoba bola zvolená s ohľadom na potreby dištančného vzdelávania. Kolektív autorov zámerne nenastavil k témam žiadne otázky. Ponecháva na pedagógovi, aby si sformuloval potrebné otázky podľa potrieb, schopností študentov, tak, aby to najlepšie vyhovovalo zámerom pedagóga a cieľu vyučovacej hodiny. Zachovaná je chronologická postupnosť výkladu. Jednotlivé témy napĺňajú požiadavky moderného a efektívneho vyučovania s dôrazom na medzi predmetové prepojenia (so slovenským jazykom, náukou o spoločnosti, geografiou ai.). Faktografická správnosť obsahu je zaručená erudovaným autorským kolektívom pracovníkov. Pomôcka je jedným z výstupov projektu č. 004UKF-4/2018 Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry (KEGA) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom Európsky stredovek interaktívne a má ambíciou prispieť k skvalitneniu výučby histórie.

Kolektív autorov