Doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

V rokoch 1999 – 2004 študoval na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Od roku 2004 pokračoval v štúdiu na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, v odbore história, kde v roku 2008 obhájil magisterskú prácu na tému Historický exlibris a supralibros vo fondoch nitrianskych piaristov ako historický prameň. V rokoch 2008 – 2011 bol interným doktorandom toho istého pracoviska. Téma jeho dizertačnej práce mala názov Inštitúcia Spišskej kapituly v ranom novoveku. Vnútorné dejiny kapituly v 17. a 18. storočí vo svetle kanonických vizitácií a kapitulných štatútov. V roku 2010 obhájil rigoróznu prácu na tému Pečať ako prameň cirkevnej heraldiky. Od roku 2011 pôsobil na Katedre histórie FF UKF v Nitre ako odborný asistent a v roku 2014 sa na rovnakom pracovisku habilitoval prácou Stredoveká cirkevná pečať – prameň kresťanskej ikonografie na docenta. Špecializuje sa na pomocné vedy historické, cirkevné dejiny a kresťanskú ikonografiu. V roku 2008 bol menovaný Heraldickým konzultorom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska s právom posudzovať a schvaľovať cirkevné erby. Je tiež členom Slovenskej genealogicko–heraldickej spoločnosti. Od roku 2013 je členom vedeckej rady Kysuckého múzea v Čadci. V roku 2017 bol menovaný členom Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR. Vo výskumnej činnosti sa zaoberá najmä cirkevnou heraldikou a sfragistikou, kresťanskou ikonografiou a dejiny knižnej kultúry. Okrem historického výskumu sa venuje aj živej heraldike – navrhovaniu erbov (pečiatok, zástav, exlibrisov) cirkevných ustanovizní a cirkevných predstaviteľov, ako aj osobných (občianskych, rodinných) erbov.

Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

Štúdium histórie a politológie absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2006 obhájil dizertačnú prácu a rigoróznu prácu vo vednom odbore „história“ na Katedre histórie FF UKF v Nitre. V roku 2011 sa habilitoval vo vedeckej rade Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Do sféry jeho odborného zamerania patria kultúrne aspekty, menšinová problematika na Slovensku v 20. storočí a slovensko-maďarské vzťahy. Druhá línia jeho výskumu sa týka politických dejín cyrilo-metodskej misie a rozvoja cyrilo-metodskej tradície v 19. a 20. storočí. V súčasnosti pôsobí na Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, zároveň prednáša slovenské a svetové dejiny na Katedre histórie FF UKF v Nitre. Je autorom viacerých publikácií a úspešným riešiteľom niekoľkých projektov. Pre vzdelávací portál vypracoval dejiny východnej Európy.

Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Pracuje na Katedre všeobecných dejín FF UK v Bratislave. V rokoch 1994 – 1999 študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história – klasická filológia, latinský jazyk a v rokoch 1996 – 2000 na tej istej fakulte odbor archívnictvo a v roku 2006 získala titul Ph.D. na tej istej univerzite. Je tajomníčkou slovenskej časti Česko-slovenskej komisie historikov a členka Slovenskej komisie Dejepisnej olympiády. Prednáša dejiny  raného novoveku západnej Európy a vedie kurzy a semináre s osobitým zameraním na dejiny Anglicka a Francúzska v stredoveku a ranom novoveku. Venuje sa problematike dejín práva a problémom spojené s cirkevnou imunitou a poskytovaním cirkevného azylu. Je autorkou viacerých publikácií k danej problematike. Pre túto webovú stránku vypracovala dejiny Anglicka, Burgundska a Francúzska.

doc. Mgr. Martin Hurbanič, PhD.

Pracuje na Katedre všeobecných dejín FF UK v Bratislave. V rokoch 1992-1997 študoval na FF UK v Bratislave odbor história – slovenský jazyk. V roku 2003 získal titul Ph.D. a v roku 2010 vedecko-pedagogickú hodnosť doc. na tej istej univerzite. Pôsobí vo vedeckých spoločnostiach a redakčných radách (od 2003 člen Slovenského komitétu balkanistiky pri SAV, od 2005 člen Byzantologického semináru Alexandra Avenária, 1997-2000 redaktor časopisu Historická revue, 2001 redaktor časopisu Historka, od 2005 výkonný redaktor časopisu Byzantinoslovaca, od 2011 člen redakčnej rady Slavica Slovana). Prednáša dejiny Byzancie a Juhovýchodnej Európy v stredoveku, vedie semináre pre poslucháčov histórie (križiacke výpravy: konfrontácia a koexistencia kultúr, byzantské misie u Slovanov, historický proseminár), semináre určené študentom klasickej filológie a slavistiky (byzantologický textový seminár, úvod do dejín Bulharska, úvod do dejín Chorvátska). Dlhodobo sa venuje dejinám Balkánu a Byzancie v stredoveku, ktoré spracoval aj pre túto webovú aplikáciu.

Mgr. Martin Husár, PhD.

Do roku 2012 pracoval v oblasti ochrany archeologického kultúrneho dedičstva, terénnej archeológie i stredoškolskej pedagogiky. Od roku 2012 pôsobí na Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda v rámci Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej vedeckej i pedagogickej činnosti sa zameriava na obdobie neskorej antiky a stredoveku v oblasti archeológie, vojenstva, militárií a európskych panovníckych dvorov. Prednáša i vedie semináre a záverečné práce na Katedre histórie a archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je úspešným riešiteľom niekoľkých projektov rôznych grantových agentúr. Pre vzdelávací portál vypracoval dejiny Rumunska.

Doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. – vedúci projektu

Pracuje od roku 2006 na Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2002 ukončil magisterské štúdium v odboroch archeológia, história a muzeológia na FF UKF v Nitre. Dizertačnú prácu obhájil v roku 2006 v odbore slovenské dejiny. V roku 2012 Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov rozhodla o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a v tom istom roku sa habilitoval v odbore história na FF UKF v Nitre. V roku 2018 inauguroval v odbore história. Vo svojom výskume sa orientuje na obdobie stredovekých dejín. Zaoberá sa dejinami osídlenia jednotlivých regiónov Slovenska a zároveň historickým vývinom západných Slovanov. Dlhodobo prednáša dejiny Slovenska v stredoveku na katedre histórie FF UKF v Nitre. Je autorom viacerých publikácií a úspešným riešiteľom niekoľkých projektov. Pre webovú aplikáciu pripravil texty: Slovania v 8. storočí, Avari, Veľká Morava, časť textov o Uhorskom kráľovstve (okrem Arpádovcov a Anjuovcov), stredoveké dejiny Islandu, Írska a Poľska.

PhDr.  Emanuel Jirkal, PhD. 

Základom jeho vedeckej a pedagogickej činnosti je obdobie antického staroveku, kde sa sústreďuje na viacero oblastí záujmu. V prvom rade je to práca s latinskými prameňmi, najmä so zameraním na historiografiu; čítanie, preklad a výklad týchto prameňov so študentami. Potom je to neskorá antika, dejiny neskorého cisárstva, problematika prelínania dejín a náboženstva. Nasledujú dejiny starovekého Grécka a staroveké dejiny Izraela od počiatkov až po koniec povstania Bar Kochbu. Okrem toho sa zaujíma aj o problematiku duchovného vývoja ľudstva – Indoeurópske mytológie, úvod do problematiky náboženstiev, náboženstvá antického sveta – Grécka a Ríma a dejiny raného kresťanstva od počiatkov do 6. storočia. Pre vzdelávací portál spracoval obdobie neskorej antiky.

doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD.

Absolventka Filozofickej fakulty UKF, odbor história-politológia. Pracuje na Katedre histórie FF UKF v Nitre. Vo vedeckej činnosti sa zameriava na dejiny rodových vzťahov, didaktiku dejepisu a premeny osvety a výchovno-vzdelávacích prostriedkov v medzivojnovom období. V rámci štúdia učiteľstva akademických predmetov koordinuje katedrovú pedagogickú prax. Je spoluautorkou viacerých učebných textoch a úspešnou riešiteľkou projektov. Pedagogicky spolupracuje s domácimi i zahraničnými odbornými inštitúciami. Koordinovala texty z didaktického hľadiska a pripravila návrh didaktickej pomôcky.

Prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.

Študoval históriu a archívnictvo na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. V roku 2009 sa habilitoval na Univerzite v Hradci Králové, kde v roku 2017 aj inauguroval. Špecializuje sa na vrcholný a neskorý stredovek, cirkevné dejiny, cirkevnú správu, cirkevné právo a monasteriológiu. Vo výskumoch sa zaoberá stredovekými synodami a synodálným zákonodárstvom v stredovýchodnej Európe a rádom rehoľných kanovníkov sv. Augustína. Prednáša na Katedre histórie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je autorom či editorom 17 knižných publikácií (monografie, edice prameňov, kolektívne monografie, zborníky, skriptá). Pre interaktívnu pomôcku pripravil texty k stredovekým Čechám.

Mgr. Martina Lukáčová, PhD.

Po univerzitnom štúdiu v odbore slovenský jazyk a literatúra a taliansky jazyk a kultúra na Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici absolvovala doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. Momentálne pôsobí na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre ako odborná asistentka. Vo svojej publikačnej činnosti sa v posledných rokoch venuje cyrilo-metodskej problematike v literárnom a historickom kontexte. Je tiež spoluriešiteľkou viacerých projektov zameraných na výskum stredovekých dejín. Pre vzdelávací portál spracovala prehľad stredovekých dejín Itálie.

Mgr. Mária Molnárová

Interná doktorandka Katedry histórie FF UKF v Nitre, ktorá pre webovú aplikáciu vypracovala prehľadné dejiny stredovekého Rakúska a Švajčiarska.

Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

Vyštudoval kombináciu história (so špecializáciou na stredovek) – muzeológia. Pracuje na Katedre histórie FF UKF v Nitre. Profesne sa venuje dejinám múzejníctva na Slovensku v 20. storočí a regionálnym dejinám Nitry v rokoch 1918-1945. Spoluautorsky sa tiež podieľal na príprave učebnej pomôcky určenej pre maturantov z dejepisu, ktorá bola publikovaná vo vydavateľstve Enigma. Pravidelne zverejňuje výsledky výskumu na konferenciách a na stránkach vedeckých a odborných časopisov: Historický časopis, Studia historica Nitriensia, Múzeum, Muzeológia a kultúrne dedičstvo a iných. Bol riešiteľom niekoľkých vedeckých grantov zo schém Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako napríklad: Projekt „Mesto pod mestom“ – riešený v rokoch 2011-2012 (zástupca vedúceho projektu, projekt bol ocenený cenou rektora za projekty v roku 2013), Strategické udalosti slovenského múzejníctva v 20. storočí – riešený v rokoch 2013-2015 (riešiteľ), Medzi politikou a každodennosťou: zo života v Nitre v rokoch 1939-1945 – riešený v rokoch 2015-2017 (hlavný riešiteľ). Zabezpečuje prednášky z dejín všeobecného stredoveku, interpretácií dejín v školskej praxi, úvodu do muzeológie, ochrany kultúrneho dedičstva, múzejnej komunikácie, projektového manažmentu pre historikov a ďalšie. Je predsedom Nitrianskeho spolku historikov, ktorý sa zameriava na popularizáciu histórie. Pôsobí vo výbore Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Pre túto webovú stránku vypracoval dejiny Svätej ríše rímskej.

Mgr. Beáta Pintérová, PhD.

Pracuje na Katedre histórie FF UKF v Nitre. Vo svojom výskume sa orientuje na obdobie stredovekých dejín. Zaoberá sa regionálnymi dejinami Podzoboria. Dlhodobo prednáša dejiny Slovenska v stredoveku na Katedre histórie FF UKF v Nitre. Je autorkou niekoľkých publikácií a spoluriešiteľkou niekoľkých projektov.  Vypracovala dejiny Uhorského kráľovstva za vlády Arpádovcov a Anjuovcov. 

PhDr. Lukáš Rybár, PhD.

Je absolventom bakalárskeho (2005-2008), magisterského (2008-2010) a doktorandského štúdia (2010-2014) v odbore všeobecné dejiny na FiF UK v Bratislave. V roku 2014 úspešné obhájil dizertačnú prácu na tému Širván a jeho úloha v kontexte európskeho obchodu v 16. – 17. storočí. V roku 2018 úspešne obhájil rigoróznu prácu na tému Dôsledky rusko-perzských vojen na vývoj Zakaukazska v prvej polovici 19. storočia (Ruská presídlenecká politika). V súčasností pôsobí na Katedre všeobecných dejín FiF Univerzity Komenského v Bratislave ako odborný asistent. Pre interaktívnu pomôcku pripravil texty k stredovekým Pyrenejského polostrova.

Prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD.

Pôsobí na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prednáša byzantskú filozofiu, byzantskú antropológiu a grécky jazyk. Po ukončení vysokoškolského štúdia absolvoval štúdium gréckeho jazyka na Filozofickej fakulte Kapodistriasovej univerzity v Aténach a pod vedením prof. Styliana Papadopoulosa, popredného svetového patrológa, pokračoval v doktorandskom štúdiu na Teologickej fakulte tej istej univerzity. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa zameriava na byzantské filozofické a patristické myslenie autorov v grécky hovoriacom prostredí Východorímskej (Byzantskej) ríše. Dlhoročne sa venuje vedeckej práci s gréckymi originálmi textov byzantských mysliteľov, prekladu gréckych textov, analýze filozofických pojmov, antropologickým a etickým otázkam. Na základe štúdia pôvodných gréckych prameňov analyzuje pokračovanie antickej filozofie v dielach byzantských mysliteľov. Je autorom viacerých publikácií a úspešným riešiteľom mnohých domácich i zahraničných projektov. Pre webovú stránky pripravil prehľad byzantskej filozofie.

Mgr. Dušan Zupka, PhD.

Pochádza z Bratislavy. Vyštudoval odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2005). V roku 2009 obhájil dizertačnú prácu Rituály a symbolická komunikácia v stredovekej strednej Európe (PhD. 2009). V rokoch 2010-2011 pôsobil ako post-doktorand na Central European University v Budapešti. Od roku 2012 prednáša na FiFUK dejiny strednej Európy v rámci študijného odboru Stredoeurópske štúdiá. V rokoch 2015 a 2016 pracoval ako výskumník na University of Oxford. Zastáva funkciu vedeckého redaktora publikačnej edície East Central and Eastern Europe in the Middle Ages vo vydavateľstve Brill Publishers. Od roku 2017 pôsobí ako odborný asistent na Katedre všeobecných dejín FiF Univerzity Komenského v Bratislave. Pre vzdelávací portál spracoval prehľad stredovekých dejín Škandinávie.