ČechyStredná Európa

Odporúčaná literatúra

OBSAH: DejinyŠtátSpoločnosť v ranom stredovekuŠľachtaMesto a mešťaniaPoľnohospodárstvo a poddaníCirkevUmenie a architektúraOdporúčaná literatúra


BERANOVÁ, Magdalena – KUBAČÁK, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha : Libri, 2010.

BERANOVÁ, Magdalena – LUTOVSKÝ, Michal. Slované v Čechách. Archeologie 6. – 12. století. Praha : Libri 2009.

BLÁHOVÁ, Marie – FROLÍK, Jan – PROFANTOVÁ, Naďa – VANÍČEK, Vratislav – BOBKOVÁ, Lenka – BARTLOVÁ, Milena – ČORNEJ, Petr. Velké dějiny zemí Koruny české. I.–VI. Praha – Litomyšl : Paseka, 1999 – 2007.

BOBKOVÁ, Lenka. Jan Lucemburský. Otec slavného syna. Praha : Vyšehrad, 2018.

Dějiny českého výtvarného umění. Od počátků do konce středověku. I/1-2. Praha : Academia, 1984.

Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích. Od Velké Moravy po dobu gotickou. Praha : Argo – Nakladatelství Lidové noviny, 1999.

FIALA, Zdeněk. Přemyslovské Čechy. Český stát a společnost v letech 995 – 1310. Praha : Svoboda,  1975.

FIALA, Zdeněk. Předhusitské Čechy 1310 – 1419. Praha : Svoboda, 1968.

FROLÍK, Jan. Pražský hrad v 9. a 10. století. In: SOMMER, Peter (ed.). České země v raném středověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, s. 175-192.

FROLÍK, Jan – SMETÁNKA, Zdeněk. Archeologie na Pražském hradě. Praha – Litomyšl : Paseka, 1997.

 

GRAUS, František. Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské. I. – II. Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd, 1953 – 1957.

HOFFMANN, František. České středověké město. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1992, 2. vyd. 2009.

CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Václav II. Král český a polský. Praha : Vyšehrad, 2007.

IWAŃCZAK, Wojciech. Jan Lucemburský. Dějiny bouřlivého života a hrdinné smrti českého krále a lucemburského hraběte v jedenadvaceti obrazech. Praha : Argo, 2018.

JAN, Libor. Václav II. Král na stříbrném trůnu. Praha : Argo, 2015.

KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. Řím : Křesťanská akademie, 1987.

KALOUS, Antonín. Matyáš Korvín (1443 – 1490). Uherský a český král. České Budějovice : Veduta, 2009.

KAVKA, František. Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355 – 1378). Země České koruny, rodová, říšská a evropská politika. I. – II. Praha : Univerzita Karlova, 1993.

KAVKA, František. Karel IV. Historie života velkého vladaře. Praha : Mladá fronta, 1998.

KAVKA, František. Poslední Lucemburk na českém trůně. Králem uprostřed revoluce. Praha : Mladá fronta, 1998.

KEJŘ, Jiří. Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha : Karolinum, 1998.

KEJŘ, Jiří. Husité. Praha : Panorama, 1984.

KLÁPŠTĚ, Jan. Proměna českých zemí ve středověku. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005.

KNOZ, Tomáš – DVOŘÁK Jan (eds.). Šlechta v proměnách věků. Brno : Matice moravská, 2011.

KUTHAN, Jiří. Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý, král zakladatel a mecenáš. Vimperk : Tina, 1993.

MACEK, Josef. Jiří z Poděbrad. Praha : Svobodné slovo, 1967.

MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích (1471 – 1526), I.-IV. Praha : Academia, 1992 – 1999.

MACEK, Josef. Česká středověká šlechta. Praha : Argo, 1997.

MERHAUTOVÁ, Anežka – TŘEŠTÍK, Dušan, Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha 1983.

MEZNÍK, Jaroslav. Lucemburská Morava 1310 – 1423. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1999.

NOVÝ, Rostislav. Přemyslovský stát 11. a 12. století. Praha : Univerzita Karlova, 1972.

PAPAJÍK, David. Ladislav Pohrobek (1440 – 1457). Uherský a český král. České Budějovice : Veduta, 2016.

PEKAŘ, Josef. Žižka a jeho doba. I.–III. Praha : Vesmír, 1927 – 1930.

PETRASOVÁ, Taťána – ŠVÁCHA, Rostislav (eds.). Dějiny umění v českých zemích 800 – 2000. Praha : Artefactum – Arbor vitae societas, 2017.

SOMMER, Peter. Nejstarší kláštery Čech a Moravy. In: SOMMER, Peter – TŘESTÍK, Dušan – ŽEMLIČKA, Josef (eds.). Přemyslovci – Budování Českého státu. Praha : Lidové noviny, 2009, s. 254-257.

SPĚVÁČEK, Jiří. Jan Lucemburský a jeho doba 1296 – 1346. Praha : Svoboda, 1994.

SPĚVÁČEK, Jiří. Karel IV. Život a dílo (1316 – 1378). Praha : Svoboda, 1979.

SPĚVÁČEK, Jiří. Václav IV. 1361 – 1419. K předpokladům husitské revoluce. Praha : Svoboda, 1986.

ŠMAHEL, František. Husitská revoluce. I. – IV. Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 1993.

ŠMAHEL, František. Jan Hus. Život a dílo. Praha : Argo, 2013.

ŠUSTA, Josef. Dvě knihy českých dějin. Kus středověké historie našeho kraje. I. Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300 – 1308, II. Počátky Lucemburské 1308 – 1320. Praha : Argo,  2001–2002.

TŘESTÍK, Dušan. Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530 – 935). Praha : Lidové noviny, 1997.

TŘESTÍK, Dušan. Gens Bohemanorum – kmen Čechů. In: SOMMER, Peter – TŘESTÍK, Dušan – ŽEMLIČKA, Josef (eds.). Přemyslovci budování Českého státu. Praha 2009, s. 137- 148.

TŘESTÍK, Dušan – SOMMER, Peter. Cesta ke křesťanské společnosti. In: SOMMER, Peter – TŘESTÍK, Dušan – ŽEMLIČKA, Josef (eds.). Přemyslovci budování Českého státu. Praha : Lidové noviny, 2009, s. 240-269.

VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy. I. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1991.

VANÍČEK, Vratislav. Soběslav I. Přemyslovci v kontextu evropských dějin v letech 1092 – 1140. Praha – Litomyšl : Paseka, 2007.

ŽEMLIČKA, Josef. Přemysl Otakar I. Panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného feudalismu. Praha : Svoboda, 1990.

ŽEMLIČKA, Josef. Čechy v době knížecí (1034 – 1198). Praha :  Nakladatelství Lidové noviny, 1997.

ŽEMLIČKA, Josef. Století posledních Přemyslovců. Praha : Melantrich, 1998.

ŽEMLIČKA, Josef. Počátky Čech královských 1198 – 1253. Proměna státu a společnosti. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002.

ŽEMLIČKA, Josef. Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011.

ŽEMLIČKA, Josef. Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014.

ŽEMLIČKA, Josef. Do tří korun. Poslední rozmach Přemyslovců (1278 – 1301). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2017.

ŽŮREK, Václav. Karel IV. Portrét středověkého vládce. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2018.