ByzanciaByzantská filozofia

Periodizácia byzantskej filozofie

OBSAH: Byzantská filozofiaPeriodizácia byzantskej filozofie • Stret antickej filozofie a kresťansk0ého myslenia • Patristické obdobie (4. – 8. storočie) • Byzantský humanizmus (9. – 10. storočie) • Komnénovské obdobie (11. – 12. storočie) • Posledné tri storočia


 

Rozdelenie byzantskej filozofie do období podľa jednotlivých storočí zohľadňuje dlhý tok byzantskej kultúry, rôzne aspekty byzantského myslenia a odrážajú jedinečnú historickú realitu. Toto rozdelenie poskytuje možnosť sledovať rôzne etapy a udalosti v Byzantskej ríši, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovali byzantskú filozofiu a vryli jej neopakovateľnú pečať.

Na základe historických kritérií a s prihliadnutím na najdôležitejšie aspekty vývoja myslenia vo východnej časti Rímskej ríše rozdeľujeme byzantskú filozofiu do nasledujúcich období:

I. Stret antickej filozofie a kresťanského myslenia (2. – 3. storočie),

II. Patristické obdobie (4. – 8. storočie),

III. Byzantský humanizmus (9. – 10. storočie),

IV. Komnénovské obdobie (11. – 12. storočie),

V. Nikejské obdobie (prvá polovica 13. storočia),

VI. Paleologovské obdobie (13. – 15. storočie),

VII. Utečenci v Itálii (15. storočie).

Významní filozofi:

I. Stret antickej filozofie a kresťanského myslenia

Aristidis Aténsky (2. storočie)

Justín Filozof (110 – 165)

Tacián Asýrsky (2. storočie)

Atenagoraz Aténsky (2. storočie)

Irinej Lyonský (130/140 – 202)

Filón Alexandrijský (30 pred Kr. – 45 po Kr.)

Kliment Alexandrijský (okolo 150 – 215)

Origenes (185 – 253/4)

Ammónios Sakkás (okolo 175 – 242)

II. Patristické obdobie (4.–8. storočie)

Atanáz Veľký (295 – 373)

Vasilij (Bazil) Veľký (329/330–378)

Gregor Naziánsky (329/30–390)

Gregor Nysský (335–394)

Nemésios Emeský (4.–5. storočie)

Dionýz Areopagitský (koniec 5. storočia)

 

Gazská škola:

Aineías Sofista (460 – 536)

Zachariáš Scholastikós (okolo 468 – pred 533)

Prokópios Sofista (460/465 – 530)

Ján Filóponos (okolo 475/490 – 567/580)

Štefan Alexandrijský (okolo 600)

Leóntios Byzantský (480/485 – okolo 540)

Maxim Vyznávač (okolo 580 – 662)

Ján Damaský (okolo 650 – 749)

Teódoros Studitský (759 – 826)

 

III. Byzantský humanizmus (9.–10. storočie)

Leon Filozof alebo Matematik (okolo 790 – 869)

Fótios Veľký (820 – 891)

Konštantín (Cyril) Filozof (827 – 869)

Aretas Késarijský (okolo 850 – 932)

IV. Komnénovské obdobie (11.–12. storočie)

Ján Mavrópous (koniec 10. storočia – po roku 1075)

Ján Xifilinos (okolo 1005 – 1075)

Michal Psellós (1018 – 1078)

Ján Italos (okolo 1025 – 1082)

Eustrátios Nikejský (okolo 1050 – 1120)

Michal Efezský (okolo 1050 – 1129)

Teódoros Pródromos (okolo 1100 – 1170)

Teódoros Smyrnský (koniec 11. storočia)

Nikolaj Metonský (+ okolo 1165)

Michal Italikós (+ okolo 1160)

V. Nikejské obdobie (prvá polovica 13. storočia)

Nikifóros Vlemmýdis (Blemídes) (1197 – 1272)

Geórgios Akropolítis (1217 – 1282)

Teódoros II. Láskaris (1233 – 1258)

Manuíl Holovolos (okolo 1249 – po 1284)

 

VI. Paleologovské obdobie (13. – 15. storočie)

Geórgios Pachyméris (1242 – okolo 1310)

Sofonias (13. – 14. storočie)

Maxim Planúdis (okolo 1255 – 1305)

Nikifóros Chumnos (okolo 1250 – 1327)

Teódoros Metochítis (1270 – 1332)

Leon Magentinos (13. storočie)

Ján Pediasimos (+ 1341)

Jozef Filozof Rakenditis (okolo 1280 – 1330)

Ján Chortasmenos (okolo 1370 – 1436)

Varlaám (Barlaám) Kalábrijský (okolo 1290 – 1348)

Nikifóros Grigorás (1290/3 – 1358/61)

Gregor Palamas (okolo 1296 – 1359)

Ján VI. Kantakuzinós (okolo 1295 – 1383)

Gregor Akíndynos (okolo 1300 – 1348)

Nílos Kavásilas (okolo 1300 – 1363)

Nikolaj Kavásilas (1322/23 – 1391)

Filóteos Kókkinos (okolo 1300 – 1379)

Dimítrios Kydónis (okolo 1324 – 1397)

Próchoros Kydónis (okolo 1333 – 1369/70)

Jozef Filagrios (koniec 14. stor.)

Jozef Vryénios (Bryénios) (okolo 1350 – 1430)

Geórgios Gemistós Pléton (1360 – 1452)

Geórgios Gennádios Scholários (okolo 1400 – 1472)

 

VII. Utečenci v Itálii (15. storočie)          

Geórgios Trapezuntský (1395 – 1472)

Teódoros z Gazy (1400 – 1476)

Andrónikos Kallistos (1400 – 1486)

Vissaríon (Bessarion) Trapezuntský (1403 – 1472)

Ján Argyrópulos (1393 – 1487)

Michal Apostolis (okolo 1420 – 1480)