Jazyk:   ÚKM ÚKM
 • Nitra, milá Nitra 2024

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre aj tento rok aktívne prispela viacerými podujatiami do programu  tradičných slávností „Nitra, milá Nitra 2024“, ktoré sa konali pri príležitosti štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda. V spolupráci s Mestom Nitra sa v predvečer slávností 4. júla 2024 v nitrianskej synagóge za prítomnosti dekana Filozofickej fakulty Martina Hetényiho uskutočnila vernisáž výstavy „Cyrilo-metodská cesta v obrazoch“, na ktorej boli […]

 • Medzinárodná vedecká konferencia Kreťanské hodnoty a trvalo udržateľná spoločnosť

  Dňa 17. apríla 2024 sa v priestoroch Kňazského seminára v Nitre konala medzinárodná vedecká konferencia Kresťanské hodnoty a trvalo udržateľná spoločnosť. Záštitu nad konferenciou prevzali mons. prof. Viliam Judák, PhD. – nitriansky biskup a prof. RNDr. Libor Vozár, PhD. – rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Konferencia bola výstupom projektu APVV 22 – 0204 Religiozita […]

 • Stáž a prednáška v Národnom múzeu rumunskej histórie v Bukurešti

  V dňoch 7. až 13. apríla 2024 náš kolega, Martin Husár, absolvoval pracovnú cestu (Erasmus plus stáž) do Národného múza rumunskej histórie v Bukurešti.  Ciele a aktivity danej mobility spočívali najmä v pokračujúcom spracovávaní a dokumentácii stredovekých chladných zbraní a nášľapných ježkov spomínaného múzea, návštevy jeho knižnice i v príprave budúcich publikačných výstupov s dotknutým […]

 • 2 workshopy s profesorom Khanom

  V dňoch 5. 3. a 7.3. 2024 sa v UPC Pavla Straussa konali prednášky a spojené s worshopom. Hosťom bol prof. Abrahim Habibulla KHAN, PhD., Dr. h. c.  z Faculty of Divinity at Trinity College, University of Toronto, Kanada. 5.3. bola téma zameraná na čistotu srdca. V prednáške Kierkegaard, the Girl, and her Money: Having a […]

 • Inovatívne prístupy k náboženskej výchove

  Pozývame vás na katedrové kolo ŠVOUČ, ktoré sa bude konať 25.03.2024 v UPC P. Straussa od 9:00.  

 • Deň otvorených dverí 22. 2. 2024

  Dňa 22. 2. 2022 sa uskutoční Univerzitný deň otvorených dverí v budove Filozofickej fakulty UKF v Nitre na Ul. Boženy Slančíkovej 1 . https://ff.ukf.sk/dod-ff-ukf-v-nitre/ Srdečne vás pozývame!

 • Cyrilo-metodské putovanie i konferencia „Reflexia cyrilo-metodskej tradície v 20. storočí v dňoch 3. a 4. júla 2023

  Už po siedmy krát sa počas každoročných slávností „Nitra, milá Nitra“ (tentokrát 3. – 5. júla 2023) konalo i „Cyrilo-metodské putovanie z Dražoviec cez Zobor na Nitriansky hrad“, ktoré prebehlo už na certifikovanej trase Cyrilo-metodskej cesty – kultúrnej cesty Rady Európy (od roku 2021). Spoluorganizátormi podujatia boli aj Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a […]

 • Reflexia cyrilo-metodskej tradície v 20. storočí

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v rámci programu cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2023 pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Reflexia cyrilo-metodskej tradície v 20. storočí, ktorá sa uskutoční 4. júla 2023 so začiatkom o 10. 00 hod. v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Za univerzitu organizačne podujatie zabezpečuje Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. […]

 • Pozvanie na Cyrilo-metodské putovanie

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v rámci programu cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra 2023 pozýva na tradičné Cyrilo-metodské putovanie z Dračoviec cez Zobor na Nitriansky hrad, ktoré sa uskutoční 3. júla 2023 so začiatkom o 10. 00 hod. pri Kostole sv. Michala Archanjela v Dražovciach. Za univerzitu organizačne podujatie zabezpečuje Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. http://www.biskupstvo-nitra.sk/putovanie-po-stopach-sv-cyrila-a-metoda-z-drazoviec-do-nitry-pozvanka/

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ FILOZOFICKEJ FAKULTY UKF V NITRE DŇA 24. NOVEMBRA 2022

  Srdečne pozývame na Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UKF v Nitre, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 24. 11. 2022. Pracovníci Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda budú prezentovať bakalársky a magisterský študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii v učebni č. 324 na Štefánikovej ulici 67. Tešíme sa na vašu účasť!  

 • Staršie články Viac článkov...