Preambula

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vznikol na základe programu budovania vedeckých inštitúcií univerzity ako vedeckovýskumné, dokumentačné a pedagogické  pracovisko s presahom do živej katechézy a pastorácie študentov prostredníctvom Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa, ktorého úlohou je skúmať hodnotový, duchovný a kultúrny odkaz sv. Konštantína-Cyrila a Metoda, interpretovať ho v kontextoch súčasnosti a implementovať jeho obsah do vzdelávania i duchovno-kresťanskej formácie budúcich generácií.

Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tento štatút upravuje postavenie Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len „ústavu“), jeho organizáciu, činnosť a hospodárenie v súlade so Štatútom a Organizačným poriadkom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (ďalej len „fakulty“) a so Štatútom a Organizačným poriadkom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len „univerzity“).

Článok II. OBLASŤ PÔSOBENIA

Náplňou činnosti ústavu je najmä:

1. systematicky zhromažďovať a odborne dokumentačne spracovávať všetky druhy informácií a dokumentov vzťahujúcich sa na dejiny cyrilo-metodskej misie a budovať tým dokumentačné centrum, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou ústavu,

2. iniciovať, podporovať, organizovať a vlastnou činnosťou sa podieľať na vedeckom výskume v oblasti cyrilo-metodskej problematiky a skúmať ich hodnotový, duchovný a kultúrny odkaz v odboroch histórie, teológie, liturgiky, katechézy, ekumenizmu, sociálnej a misijnej práce, filozofie, archeológie, jazykovedy, umenovedy, kulturológie a religionistiky,

3. spolupracovať s pracoviskami podobného zamerania v Slovenskej republike i v zahraničí, ako aj s archívmi, múzeami, knižnicami, dokumentačnými centrami, misijnými a evanjelizačnými dielami Cirkvi,

4. organizovať vedecké podujatia, výstavy, semináre, odborné konferencie, diskusné fóra, vydávať a šíriť publikácie v predmetnej oblasti,

5. sprostredkúvať získané poznatky odbornej i laickej verejnosti s cieľom poukázať na významný vklad pôsobenia i odkazu sv. Konštantína-Cyrila a Metoda, ako aj ich žiakov do celoeurópskej kultúrnej tradície,

6. rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť v ďalších ideovo spojených oblastiach spoločensko-vedného a humanitného charakteru.

7. V intenciách Dohody o vzájomnej spolupráci medzi univerzitou a Rímskokatolíckou Cirkvou, biskupstvo Nitra (ďalej len „RCBN“) pokračovať v realizácii študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), ktorého cieľom je vzdelávanie a duchovná príprava budúcich učiteľov ako aj ďalších študijných programov súvisiacich s religióznym vzdelávaním vo všetkých stupňoch a typoch.

8. Zabezpečovať činnosti spojené s odbornou pripravenosťou (pedagogicko-katechetická prax, mimoškolské vzdelávacie, formačné, katecheticko-evanjelizačné, dobrovoľnícke, charitatívne a kultúrne aktivity), ako i  s duchovno-osobnostnou formáciou budúcich učiteľov náboženstva vykonávanou prostredníctvom Univerzitného pastoračného centra Pavla Straussa pri UKF v Nitre.

9. Vytvárať podmienky pre akreditáciu študijného programu náboženská výchova (katolícka) v kombinácii s iným predmetom a ďalších študijných programov religiózneho zamerania, špecificky cez systematické plnenie kritérií stanovených Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo a pre jeho kvalitatívny aj kvantitatívny rast.

Článok III. PRÁVNE POSTAVENIE

Ústav je organizačnou súčasťou fakulty a jeho postavenie vyplýva zo štatútu a organizačného poriadku fakulty.

2. Ústav zriaďuje a ruší dekan fakulty po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu fakulty.

3. Vedenie ústavu v zmysle tohto štatútu vykonáva riaditeľ menovaný dekanom fakulty.

4. Ústav má vlastnú pečiatku.

5. Dokumenty vydávané v kompetencii ústavu podpisuje jeho riaditeľ.

6. Rozhodujúcim zdrojom financovania ústavu je dotácia zo štátneho rozpočtu na bežné a kapitálové výdavky, ktorú poskytuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na výskumnú činnosť a rozvoj univerzity. Ďalšími zdrojmi financovania sú príjmy z grantov, dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov, príjmy z darov od tuzemských fyzických a právnických osôb a zahraničných fyzických a právnických osôb a iné príjmy.

7. Na zabezpečenie plnenia špecifických úloh riaditeľ ústavu zriaďuje Ústavnú radu a odborné sekcie a komisie.

Článok IV. NÁZOV A SÍDLO

1. Ústav používa názov „Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre“. Ústav môže používať skrátený názov „Ústav Konštantína a Metoda pri FF UKF v Nitre“ alebo skratku „ÚKM FF UKF“.

2. Ústav sídli v priestoroch fakulty. Na svoju činnosť v súlade so štatútom môže využívať aj iné priestory a potrebné prístroje a zariadenia fakulty a univerzity.

  Článok V. ÚSTAVNÁ RADA

1. Ústavná rada má najmenej štyroch členov a predsedu. Jej predsedom je riaditeľ ústavu. Funkčné obdobie Ústavnej rady je štvorročné a začína plynúť dňom menovania jej členov riaditeľom ústavu.

2. Členov Ústavnej rady vymenúva riaditeľ ústavu po prerokovaní s dekanom fakulty z radov vedeckovýskumných a vedeckopedagogických pracovníkov univerzity a z významných externých odborníkov.

3. Ústavná rada prerokúva mimoriadne úlohy z oblasti činnosti ústavu. 4. Ústavná rada predkladá dekanovi fakulty návrhy tém doktorandských prác, ktoré je možné vypracovávať v ústave.

  Článok VI. ODBORNÉ SEKCIE A KOMISIE

1. Na zabezpečenie plnenia špecifických úloh ústavu riaditeľ ústavu zriaďuje odborné sekcie a komisie. 2. Menovacie dekréty pre členov odborných komisií vydáva riaditeľ ústavu.

  Článok VII. ORGANIZAČNÉ ČLENENIE

1. Na čele ústavu je riaditeľ ústavu, ktorý organizuje a riadi jeho činnosť a zodpovedá za plnenie jeho úloh dekanovi fakulty.

2. V ústave pôsobia vedeckopedagogickí pracovníci, odborní a technickí zamestnanci.

3. Práva a povinnosti zamestnancov ústavu určujú všeobecne záväzné právne predpisy, interné predpisy univerzity, kolektívna dohoda uzavretá na príslušný kalendárny rok, kolektívna zmluva a pracovná zmluva.

4. Zamestnancov ústavu prijíma do pracovného pomeru na základe výberového konania vypísaného dekanom fakulty rektor univerzity.

5. Súčasťou ústavu je sekcia náboženskej výchovy, ktorá primárne zabezpečuje uskutočňovanie študijného programu učiteľstva náboženskej výchovy s iným predmetom, prípadne ďalších študijných programov v budúcnosti akreditovaných v rámci ústavu. Vedúceho sekcie náboženskej výchovy menuje a odvoláva riaditeľ ústavu v súlade s ustanoveniami Dohody o vzájomnej spolupráci medzi univerzitou a RCBN. Návrhy na personálne zmeny sekcie náboženskej výchovy podáva vedúci sekcie riaditeľovi ústavu.

6. Vybrané činnosti môže ústav zabezpečiť prostredníctvom externých spolupracovníkov.

  Článok VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Činnosť ústavu sa riadi Zákonom č. 131 / 2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi univerzity.

2.Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V Nitre, dňa 23. septembra 2022

Mgr. Ervín Weiss, PhD. predseda AS FF UKF v Nitre