Preambula

Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vznikol na základe programu budovania vedeckých inštitúcií univerzity ako vedeckovýskumné a dokumentačné pracovisko, ktorého úlohou je skúmať hodnotový, duchovný a kultúrny odkaz Konštantína a Metoda.

Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tento štatút upravuje postavenie Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len “ústavu”), jeho organizáciu, činnosť a hospodárenie v súlade so Štatútom a Organizačným poriadkom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (ďalej len “fakulty”) a so Štatútom a Organizačným poriadkom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len „univerzity“).

Článok II. OBLASŤ PÔSOBENIA

Náplňou činnosti ústavu je najmä:
1.systematicky zhromažďovať a odborne dokumentačne spracovávať všetky druhy informácií a dokumentov vzťahujúcich sa na dejiny cyrilometodskej misie a budovať tým dokumentačné centrum, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou ústavu,
2.iniciovať, podporovať, organizovať a vlastnou činnosťou sa podieľať na vedeckom výskume v oblasti cyrilometodskej problematiky a skúmať ich hodnotový, duchovný a kultúrny odkaz v odboroch histórie, archeológie, filozofie, jazykovedy, umenovedy a náboženstva,
3.spolupracovať s pracoviskami podobného zamerania v Slovenskej republike i v zahraničí, ako aj s archívmi, múzeami, knižnicami a dokumentačnými centrami,
4.organizovať vedecké podujatia, výstavy, semináre, odborné konferencie, diskusné fóra, vydávať a šíriť publikácie v predmetnej oblasti,
5.sprostredkúvať získané poznatky odbornej i laickej verejnosti s cieľom poukázať na významný vklad pôsobenia a odkazu Konštantína, Metoda a ich žiakov do celoeurópskej kultúrnej tradície,
6.rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť v ďalších špecifických oblastiach spoločensko-vedného a humanitného charakteru.

Článok III. PRÁVNE POSTAVENIE

1.Ústav je organizačnou súčasťou fakulty a jeho postavenie vyplýva zo štatútu a organizačného poriadku fakulty.
2.Ústav zriaďuje a ruší dekan fakulty po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu fakulty.
3.Vedenie ústavu v zmysle tohto štatútu vykonáva riaditeľ menovaný dekanom.
4.Ústav má vlastnú pečiatku.
5.Dokumenty vydávané v kompetencii ústavu podpisuje jeho riaditeľ.
6.Rozhodujúcim zdrojom financovania ústavu je dotácia zo štátneho rozpočtu na bežné a kapitálové výdavky, ktorú poskytuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na výskumnú činnosť a rozvoj univerzity. Ďalšími zdrojmi financovania sú príjmy z grantov, dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov, príjmy z darov od tuzemských fyzických a právnických osôb a zahraničných fyzických a právnických osôb a iné príjmy.
7.Na zabezpečenie plnenia špecifických úloh riaditeľ ústavu zriaďuje Ústavnú radu a odborné komisie.

Článok IV. NÁZOV A SÍDLO

1.Ústav používa názov “ Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ”. Ústav môže používať skrátený názov “Ústav Konštantína a Metoda pri FF UKF v Nitre” alebo skratku “ÚKM FF UKF”.
2.Ústav sídli v priestoroch fakulty. Na svoju činnosť v súlade so štatútom môže využívať aj iné priestory a potrebné prístroje a zariadenia fakulty a univerzity.

Článok V. ÚSTAVNÁ RADA

1.Ústavná rada má najmenej štyroch členov a predsedu. Jej predsedom je riaditeľ ústavu. Funkčné obdobie Ústavnej rady je štvorročné a začína plynúť dňom menovania jej členov riaditeľom ústavu.
2.Členov Ústavnej rady vymenúva riaditeľ ústavu po prerokovaní s dekanom fakulty z radov vedeckovýskumných a vedeckopedagogických pracovníkov univerzity a z významných externých odborníkov.
3.Ústavná rada prerokúva mimoriadne úlohy z oblasti činnosti ústavu.
4.Ústavná rada predkladá dekanovi fakulty návrhy tém doktorandských prác, ktoré je možné vypracovávať v ústave.

Článok VI. ODBORNÉ KOMISIE

1.Na zabezpečenie plnenia špecifických úloh ústavu riaditeľ ústavu zriaďuje odborné komisie.
2.Menovacie dekréty pre členov odborných komisií vydáva riaditeľ ústavu.

Článok VII. ORGANIZAČNÉ ČLENENIE

1.Na čele ústavu je riaditeľ ústavu, ktorý organizuje a riadi jeho činnosť a ktorý zodpovedá za plnenie jeho úloh dekanovi fakulty.
2.V ústave pôsobia vedeckovýskumní pracovníci, odborní a technickí zamestnanci.
3.Práva a povinnosti zamestnancov ústavu určujú všeobecne záväzné právne predpisy, interné predpisy univerzity, kolektívna dohoda uzavretá na príslušný kalendárny rok, kolektívna zmluva a pracovná zmluva.
4.Zamestnancov ústavu prijíma do pracovného pomeru na základe výberového konania vypísaného dekanom fakulty rektor univerzity.
5.Vybrané činnosti môže ústav zabezpečiť prostredníctvom externých spolupracovníkov.

Článok VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.Činnosť ústavu sa riadi Zákonom č. 131 / 2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi univerzity.
2.Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

V Nitre, dňa 14. novembra 2007

doc. PhDr. Ružena Žilová, PhD.
predsedníčka AS FF UKF v Nitre