prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. – riaditeľ

Pracuje na Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Ukončil štúdium v odboroch archeológia – história – muzeológia na FF UKF v Nitre v roku 2002. V roku 2006 obhájil dizertačnú prácu v odbore slovenské dejiny na FF UKF v Nitre. V roku 2012 Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov rozhodla o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a v tom istom roku sa habilitoval v odbore história na FF UKF v Nitre. Výskumné aktivity: dejiny Veľkej Moravy a Uhorska v stredoveku. Zároveň prednáša slovenské dejiny na katedre histórie FF UKF v Nitre.

 prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. 

Od vzniku Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda Filozofickej fakulty UKF v Nitre pôsobil ako vedeckovýskumný pracovník tohto pracoviska. Od začiatku roka 2009 do októbra 2014 bol jeho riaditeľom. V roku 2011 sa habilitoval vo vedeckej rade Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Do sféry jeho odborného zamerania patria politické dejiny cyrilo-metodskej misie a rozvoj cyrilo-metodskej tradície v 19. a 20. storočí. Druhá línia jeho výskumu sa týka kultúrnych aspektov, menšinovej problematiky na Slovensku v 20. storočí a slovensko-maďarských vzťahov. Zároveň prednáša slovenské a svetové dejiny  na katedre histórie FF UKF v Nitre.

 

doc. Mgr. Martin Husár, PhD. – koordinátor Erazmus +

Pracuje na Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Absolvoval odbory archeológia, história i pedagogika v roku 2005 a svoje doktorandské štúdium ukončil v odbore archeológia v roku 2008 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobil v oblasti ochrany národných kultúrnych pamiatok, ako terénny archeológ i ako učiteľ angličtiny. V súčasnosti sa zameriava na obdobie neskorej antiky až stredoveku v oblasti archeológie, vojenstva a militárií, ale i na Cyrilo-metodskú misiu vo vzťahu k panovníckym dvorom.. Taktiež prednáša  a vedie semináre na Katedre histórie a archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: „Dejiny praveku“, „Vybrané problémy stredovekých dejín“, „Stredoveké vojenstvo“, „Slovania a Avarský kaganát“ a „Slovania a kresťanské misie“. Na vyššie uvedených katedrách tiež vedie bakalárske a diplomové práce, takisto vedie semináre k spomínaným prácam a oponuje ich.

doc. Mgr. Andrea Blaščíková, PhD.

Vyštudovala učiteľstvo francúzskeho jazyka, náboženskej výchovy a etickej výchovy na FF UKF v Nitre. Doktorandské štúdium ukončila v odbore dejiny filozofie a habilitačnú prácu obhájila v odbore etika. Vyučuje kresťanskú morálnu filozofiu, filozofiu náboženskej výchovy a dejiny náboženského vzdelávania. Výskumne sa orientuje na filozofiu výchovy, etiku cnosti a stredovekú etiku. Spoluorganizuje medzinárodnú Zimnú školu filozofie výchovy a cyklus dialógov Náboženstvo a etika v škole i mimo školu.

Janka Špacírová– sekretárka