Katedra histórie FHV UMB v Banskej Bystrici

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Katedra etnológie a muzeológie, Odbor muzeológia a kultúrne dedičstvo FiF UK v Bratislave

Cyrilo-metodské výskumné centrum Bulharskej akadémie vied

Nitriansky samosprávny kraj

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda