Jazyk:   ÚKM ÚKM
 • Prvé česko-slovenské cyrilo-metodské putovanie

  Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorého členom je aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, pozýva na symbolické otvorenie  prvej značenej česko-slovenskej cyrilo-metodskej trasy, ktoré sa uskutoční  21. 8. 2019 od 9 hod. v areály bývalého kláštora na Veľkej Skalke pri Trenčíne.

  Česko-slovenske putovanie_EKSCM_pozvanka (1)

 • Nitra, milá Nitra 2019

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF sa pravidelne od roku 2007 podieľa svojimi aktivitami na podujatí Nitra, milá Nitra. 4. júla 2019 v Ponitrianskom múzeu vystúpil profesor Peter Ivanič na výročnej konferencii Kultúrny a duchovný odkaz Konštantína-Cyrila s príspevkom s názvom Vševlad Jozef Gajdoš a výskum Medicejského hlaholského kódexu. Svoje prednášky predniesli aj profesor Ľubomír Kralčák a docent Martin Pukanec z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF. Podujatie otvorili podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Marián Kéry a nitriansky biskup Viliam Judák. Konferenciu poctil svojou prítomnosťou aj rektor UKF Libor Vozár. Po jej skončení poskytol prof. Ivanič rozhovor pre hlavné správy RTVS. V nedeľu 7. júla pracovníci Ústavu spoluorganizovali už tradičné Cyrilo-metodské putovanie od Dražoviec po Martinský vrch.

  Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

  Foto: Mgr. Martin Husár, PhD.

  IMG_0504IMG_0509IMG_0532IMG_0562

   

   

 • Konferencia Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pozýva na vedeckú konferenciu Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila, ktorá sa bude konať vo štvrtok 4. júla 2019 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre. Podujatie sa uskutoční v rámci slávností Nitra, milá Nitra 2019.

  KULTÚRNE A DUCHOVNÉ DEDIČSTVO K-C

 • Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom

  Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. – 8. októbra 2019 pod záštitou veľvyslanectva Helénskej (Gréckej) republiky v SR a dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

  Konferencia Nitra 2019 pozvánka

 • Putovanie do Nitravy

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre prostredníctvom Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF a Konštantínovho historického spolku pri Katedre histórie FF spoluorganizovala dňa 18. mája 2019 nové podujatie s názvom Putovanie do Nitravy.  Zážitkové putovanie veľkomoravským obdobím bolo určené pre deti aj dospelých, pre cyklistov aj peších, pre milovníkov histórie aj turistiky. Atraktivitu podujatia podčiarkol značný záujem obyvateľov, keď sa ho zúčastnilo približne 500 záujemcov z celého Slovenska. Pútnici začali svoju púť s pútnickým pasom od Kostola sv. Michala Archanjela v Dražovciach. Potom  pokračovali cez Zoborský kláštor až do archeoparku na Martinskom vrchu v areáli bývalých kasární, kde im bol udelený certifikát pútnika. Podujatie sa konalo v rámci medzinárodného projektu Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty, na ktorom participuje naša univerzita ako člen medzinárodného Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Zlíne v Českej republike. Hlavnú prednášku o misii sv. Cyrila a Metoda a histórii Kostola sv. Michala Archanjela predniesol Martin Husár. Turistom poskytli historický výklad s ukážkami dobového odevu a zbraní aj Martin Hetényi, Peter Ivanič a Jozef Filo.

  IMG_0439IMG_0441IMG_0442IMG_0446IMG_0447IMG_0452

 • Putovanie do Nitravy

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF pozýva milovníkov histórie a turistiky v sobotu 18. mája 2019 od 12.30 h na podujatie s názvom Putovanie do Nitravy.

  Putovanie do Nitravy plagat A3 (2)

 • Cyril a Metod v pozornosti rozhlasového vysielania

  Dňa 28. 2. 2019 odvysielalo Rádio Lumen reláciu História a my, ktorá predstavila slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda a formy úcty k týmto osobnostiam. Nosnými témami boli pôvod solúnskych bratov, misia Cyrila a Metoda vo Veľkej Morave, ich filozofické dielo, šírenie cyrilo-metodskej úcty na Slovensku v 19. a 20. storočí a význam odkazu Cyrila a Metoda pre súčasnú Európu. V relácii odznela aj informácia o projekte Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty, na ktorom participuje naša univerzita ako člen medzinárodného Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Zlíne v Českej republike. V relácii vystúpili prof. Peter Ivanič spolu s Mgr. Martinom Husárom, PhD. z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a prof. Ján Zozuľak Katedry filozofie UKF v Nitre, ktorí sú členmi riešiteľského kolektívu projektu APVV s názvom Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí  (APVV-16-0116).

  Repríza relácie bude odvysielaná dňa 7. 3. 2019 o 16. 30 hod.

  Link: https://www.lumen.sk/archiv-play/107385

  Text: Martin Hetényi

 • Stretnutie s rektorom Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje

  Dňa 15. februára 2019 doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. a prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. navštívili Univerzitu Sv. Cyrila a Metoda v Skopje. Pri príležitosti 1150. výročia úmrtia Konštantína Filozofa sa zúčastnili pracovného stretnutia s rektorom univerzity  prof. Nikolom Jankulovskim. Na rokovaní bol prítomný aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Macedónskej republike Henrich Markuš a riaditeľka Inštitútu macedónskej literatúry v Skopje prof. Maja Jakimovska – Tošič. Prodekan Filozofickej fakulty doc. Martin Hetényi prevzal z rúk rektora Ďakovný list, ktorý bol udelený Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pri príležitosti výročia 50 rokov medzinárodného semináru macedónskeho jazyka, literatúry a kultúry za doterajšiu spoluprácu v oblasti organizácie spoločných konferencií a publikačných výstupov. Rektor Jankulovski vyjadril presvedčenie, že táto plodná a žičlivá inštitucionálna spolupráca bude pokračovať naďalej. Následne sa v priestoroch rektorátu uskutočnila slávnostná promócia publikácie Culture in Transition Countries, ktorá je výsledkom medzinárodnej vedeckej spolupráce Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Inštitútu macedónskej literatúry Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje.

  Autor: Martin Hetényi

  52153164_2113025678787731_7130441744893607936_o

  52109794_2113025792121053_4408210422360965120_o51907566_1404636246339987_4260768709099913216_o52522642_1404635826340029_6943976362508025856_o

 • Cyrilo-metodská tradícia a moderné dejiny

  Cyrilo-metodská misia bola zásadným medzníkom v dejinách slovanských krajín. Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda je stálym zdrojom v dnešnej pluralitnej Európe. V Starom Měste v Českej republike sa dňa 28. novembra 2018 konala konferencia s názvom Cyrilo-metodská tradícia v novodobých československých dejinách. Hlavnými organizátormi boli Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Podujatie sa konalo pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libora Vozára, hejtmana Zlínského kraja Jiřího Čunka, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu a starostu mesta Staré Město Josefa Bazalu. Konferenciu otvorili olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, hejtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek a starosta Starého Města Josef Bazala. Mons. Jan Graubner konštatoval: „Živý záujem o cyrilo-metodská tradíciu v novodobých československých dejinách ukazuje, že zdravý koreň má silu niesť bohaté plody po niekoľko storočí. V oživenom záujme o cyrilo-metodský odkaz možno vidieť ochotu novo objaviť kľuč k nádeji.“ Medzi významnými hosťami konferencie boli aj zástupca ekumenického carihradského patriarchátu biskup Paisij Apamejský a honorárny konzul Slovenskej republiky v Českej republike Jaroslav Weigl. Podujatia sa zúčastnili tiež viacerí zástupcovia samospráv, cirkví, kultúrnej i verejnej sféry z obidvoch republík. Na konferencii aktívne vystúpili z Filozofickej fakulty UKF v Nitre PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D.; prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.; Mgr. Martina Lukáčová, PhD. a prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. Príspevky Petra Ivaniča (Cyrilo-metodská úcta na Slovensku v 19. a 20. storočí) a Jána Zozuľaka (Cyrilo-metodská misia v kontexte srbsko-slovenských vzťahov) boli výstupom projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja s názvom Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí (APVV-16-0116).

  http://www.cyril-methodius.eu/statnost100/25529-konference

  Autor: Peter Ivanič

 • Interaktívne stretnutie s Veľkou Moravou

  Dňa 14. 11. 2018 sa konalo interaktívne predstavenie Stretnutie s Veľkou Moravou, ktoré na pôde Univerzity Konštantína Filozofa predstavil PhDr. Matej Šiška, PhD. Dané predstavenie z repertoára Starého divadla Karola Spišáka v Nitre prebehlo v rámci prednáškového a seminárneho cyklu Dejiny vojenstva stredoveku, ktoré vedie na Katedre histórie FF UKF pre študentov 2. stupňa magisterského štúdia jednoodborovej histórie zamestnanec Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína filozofa, Mgr. Martin Husár, PhD. Doktor Šiška dlhodobo spolupracuje s naším ústavom na príprave vyššie uvedeného projektu. Ide v prvom rade o dlhodobé konzultovanie týkajúce sa materiálnej náplne veľkomoravskej kultúry. Projekt zahŕňa interaktívne prezentovanie života v 9. storočí na Veľkej Morave z pohľadu fiktívnej postavy nitrianskeho veľmoža Slavobora. Predmetom prezentácie je mobiliár, ktorý zahŕňa čo najvernejšie kópie artefaktov súvisiacich s územím Veľkej Moravy či strednej Európy v období 9. storočia.

  Doktor Šiška pomocou študentov-figurantov prezentoval dňa 14. 11. 2018 viaceré aspekty veľkomoravského mobiliára. Na predstavení sa objavila i prezentácia možného člena družiny veľmoža, ktorý mal na sebe krúžkový ochranný výstroj, prešívaný odev a helmy v spojení s kopijou a oválnym štítom. Taktiež bol predstavený ženský šperk, toaletné potreby a odev príslušníčky vyššej spoločenskej triedy. Nechýbala ani malá škola písania na voskové tabuľky pomocou kovového stilu či krátky exkurz do prostredia veľkomoravskej kuchyne.

  Stretnutie s Veľkou Moravou na pôde UKF vyvolalo konštruktívnu diskusiu a reakcie k životu na našom území v dôležitom a prelomovom období 9. storočia.

   

  Text: Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

  Fotografie: Martin Husár

  IMG_20181114_085450 IMG_20181114_085745 IMG_20181114_090403 IMG_20181114_091153 IMG_20181114_092408 IMG_20181114_093229 IMG_20181114_095806 IMG_20181114_104652 IMG_20181114_104800

   

 • Staršie články Viac článkov...