Jazyk:   ÚKM ÚKM
 • Cyril a Metod v pozornosti rozhlasového vysielania

  Dňa 28. 2. 2019 odvysielalo Rádio Lumen reláciu História a my, ktorá predstavila slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda a formy úcty k týmto osobnostiam. Nosnými témami boli pôvod solúnskych bratov, misia Cyrila a Metoda vo Veľkej Morave, ich filozofické dielo, šírenie cyrilo-metodskej úcty na Slovensku v 19. a 20. storočí a význam odkazu Cyrila a Metoda pre súčasnú Európu. V relácii odznela aj informácia o projekte Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty, na ktorom participuje naša univerzita ako člen medzinárodného Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Zlíne v Českej republike. V relácii vystúpili prof. Peter Ivanič spolu s Mgr. Martinom Husárom, PhD. z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a prof. Ján Zozuľak Katedry filozofie UKF v Nitre, ktorí sú členmi riešiteľského kolektívu projektu APVV s názvom Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí  (APVV-16-0116).

  Repríza relácie bude odvysielaná dňa 7. 3. 2019 o 16. 30 hod.

  Link: https://www.lumen.sk/archiv-play/107385

  Text: Martin Hetényi

 • Stretnutie s rektorom Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje

  Dňa 15. februára 2019 doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD. a prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. navštívili Univerzitu Sv. Cyrila a Metoda v Skopje. Pri príležitosti 1150. výročia úmrtia Konštantína Filozofa sa zúčastnili pracovného stretnutia s rektorom univerzity  prof. Nikolom Jankulovskim. Na rokovaní bol prítomný aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Macedónskej republike Henrich Markuš a riaditeľka Inštitútu macedónskej literatúry v Skopje prof. Maja Jakimovska – Tošič. Prodekan Filozofickej fakulty doc. Martin Hetényi prevzal z rúk rektora Ďakovný list, ktorý bol udelený Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pri príležitosti výročia 50 rokov medzinárodného semináru macedónskeho jazyka, literatúry a kultúry za doterajšiu spoluprácu v oblasti organizácie spoločných konferencií a publikačných výstupov. Rektor Jankulovski vyjadril presvedčenie, že táto plodná a žičlivá inštitucionálna spolupráca bude pokračovať naďalej. Následne sa v priestoroch rektorátu uskutočnila slávnostná promócia publikácie Culture in Transition Countries, ktorá je výsledkom medzinárodnej vedeckej spolupráce Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Inštitútu macedónskej literatúry Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Skopje.

  Autor: Martin Hetényi

  52153164_2113025678787731_7130441744893607936_o

  52109794_2113025792121053_4408210422360965120_o51907566_1404636246339987_4260768709099913216_o52522642_1404635826340029_6943976362508025856_o

 • Cyrilo-metodská tradícia a moderné dejiny

  Cyrilo-metodská misia bola zásadným medzníkom v dejinách slovanských krajín. Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda je stálym zdrojom v dnešnej pluralitnej Európe. V Starom Měste v Českej republike sa dňa 28. novembra 2018 konala konferencia s názvom Cyrilo-metodská tradícia v novodobých československých dejinách. Hlavnými organizátormi boli Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Podujatie sa konalo pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libora Vozára, hejtmana Zlínského kraja Jiřího Čunka, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu a starostu mesta Staré Město Josefa Bazalu. Konferenciu otvorili olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, hejtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek a starosta Starého Města Josef Bazala. Mons. Jan Graubner konštatoval: „Živý záujem o cyrilo-metodská tradíciu v novodobých československých dejinách ukazuje, že zdravý koreň má silu niesť bohaté plody po niekoľko storočí. V oživenom záujme o cyrilo-metodský odkaz možno vidieť ochotu novo objaviť kľuč k nádeji.“ Medzi významnými hosťami konferencie boli aj zástupca ekumenického carihradského patriarchátu biskup Paisij Apamejský a honorárny konzul Slovenskej republiky v Českej republike Jaroslav Weigl. Podujatia sa zúčastnili tiež viacerí zástupcovia samospráv, cirkví, kultúrnej i verejnej sféry z obidvoch republík. Na konferencii aktívne vystúpili z Filozofickej fakulty UKF v Nitre PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D.; prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.; Mgr. Martina Lukáčová, PhD. a prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. Príspevky Petra Ivaniča (Cyrilo-metodská úcta na Slovensku v 19. a 20. storočí) a Jána Zozuľaka (Cyrilo-metodská misia v kontexte srbsko-slovenských vzťahov) boli výstupom projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja s názvom Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí (APVV-16-0116).

  http://www.cyril-methodius.eu/statnost100/25529-konference

  Autor: Peter Ivanič

 • Interaktívne stretnutie s Veľkou Moravou

  Dňa 14. 11. 2018 sa konalo interaktívne predstavenie Stretnutie s Veľkou Moravou, ktoré na pôde Univerzity Konštantína Filozofa predstavil PhDr. Matej Šiška, PhD. Dané predstavenie z repertoára Starého divadla Karola Spišáka v Nitre prebehlo v rámci prednáškového a seminárneho cyklu Dejiny vojenstva stredoveku, ktoré vedie na Katedre histórie FF UKF pre študentov 2. stupňa magisterského štúdia jednoodborovej histórie zamestnanec Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína filozofa, Mgr. Martin Husár, PhD. Doktor Šiška dlhodobo spolupracuje s naším ústavom na príprave vyššie uvedeného projektu. Ide v prvom rade o dlhodobé konzultovanie týkajúce sa materiálnej náplne veľkomoravskej kultúry. Projekt zahŕňa interaktívne prezentovanie života v 9. storočí na Veľkej Morave z pohľadu fiktívnej postavy nitrianskeho veľmoža Slavobora. Predmetom prezentácie je mobiliár, ktorý zahŕňa čo najvernejšie kópie artefaktov súvisiacich s územím Veľkej Moravy či strednej Európy v období 9. storočia.

  Doktor Šiška pomocou študentov-figurantov prezentoval dňa 14. 11. 2018 viaceré aspekty veľkomoravského mobiliára. Na predstavení sa objavila i prezentácia možného člena družiny veľmoža, ktorý mal na sebe krúžkový ochranný výstroj, prešívaný odev a helmy v spojení s kopijou a oválnym štítom. Taktiež bol predstavený ženský šperk, toaletné potreby a odev príslušníčky vyššej spoločenskej triedy. Nechýbala ani malá škola písania na voskové tabuľky pomocou kovového stilu či krátky exkurz do prostredia veľkomoravskej kuchyne.

  Stretnutie s Veľkou Moravou na pôde UKF vyvolalo konštruktívnu diskusiu a reakcie k životu na našom území v dôležitom a prelomovom období 9. storočia.

   

  Text: Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

  Fotografie: Martin Husár

  IMG_20181114_085450 IMG_20181114_085745 IMG_20181114_090403 IMG_20181114_091153 IMG_20181114_092408 IMG_20181114_093229 IMG_20181114_095806 IMG_20181114_104652 IMG_20181114_104800

   

 • Cyrilo-metodská tradícia v novodobých československých dejinách

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda vás pozýva na konferenciu Cyrilo-metodská tradícia v novodobých československých dejinách, ktorá sa uskutoční v Starom Měste dňa 28. novembra 2018. Podujatie sa koná pod záštitou olomouckého arcibiskupa  Mons. Jana Graubnera, nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, rektora Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre Libora Vozára, hejtmana Zlínského kraja Jiřího Čunka, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu a starostu mesta Staré Město Josefa Bazalu. Konferenciu v rámci projektu „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“ podporilo Ministerstvo kultúry Českej republiky.

   

  CM-konference-SM-program_28-11-2018

 • Cyrilo-metodské slávnosti

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa pravidelne podieľa na organizácii Cyrilo-metodských slávností s názvom Nitra, milá Nitra. V predvečer Sviatku Sv. Cyrila a Metoda v Správach RTVS informovali o prínose misie solúnskych bratov pre európsku kultúru Peter Ivanič, Peter Kondrla a Miroslav Lyko z Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Dňa 6. júla 2018 prebehol 2. ročník podujatia pod názvom Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry. Trasa putovania viedla z Dražoviec (Kostol sv. Michala archanjela), cez areál Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor (pozostatky Zoborského kláštora) a areál Martinského vrchu (Archeoskanzen) až na Svätoplukovo námestie. Cieľom turisticko-pútnického podujatia je popularizovať význam cyrilo-metodskej misie na Veľkej Morave, sprítomňovať cyrilo-metodské kultúrne a duchovné dedičstvo súčasnej a zvlášť mladej generácii. Podujatie má formu turistického putovania s historickým výkladom na jednotlivých zastaveniach pri pamiatkach spojených s veľkomoravským obdobím. Účastníci putovania zbierali pečiatky do pútnických pasov, na základe ktorých na Svätoplukovom námestí obdržali certifikát o absolvovaní cesty. Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre zabezpečoval historický výklad pri Kostole sv. Michala archanjela v Dražovciach.

  Text: Peter Ivanič
  Foto: Martin Peterka

  Nitra_putovani17 Nitra_putovani16Nitra_putovani23

 • Cyrilo-metodské putovanie

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre  pozýva dňa 6. júla 2018 na druhý ročník Cyrilo-metodského putovania z Dražoviec cez Zobor do Nitry.

  Plagat_Cyrilometodskeputovanie_Nitra2018
 • Zahraniční odborníci prednášali na Filozofickej fakulte

  V stredu 16. mája 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnili odborné prednášky zahraničných expertov, ktorých výskumná oblasť je orientovaná nielen na historické dedičstvo sedmopočetníkov, ale aj na teologicko-filozofickú anticko-kresťanskú podstatu, z ktorej solúnska misia vychádzala. V rámci programu Erasmus plus prednášali na Katedre filozofie doc. Soultana D. Lamprou a doc. Anna Karamanidou z Aristotelovej univerzity v Solúne, prof. Dimo Češmedžiev, pracovník Cyrilo-metodského centra Bulharskej akadémie vied predniesol svoj referát na Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. V rovnakom termíne do Nitry dorazili pútnici z Francúzska stojaci za vybudovaním pamätníka sv. Cyrila a Metoda pri Zoborskom moste, ktorý je súčasťou Cesty kresťanskej Európy. Organizátori následne pripravili pre všetkých zahraničných hostí zaujímavý sprievodný program, ktorý bol zameraný na spoznávanie kultúrneho a historického bohatstva Slovenska. Hostia sa zúčastnili kultúrneho programu pripraveného Katedrou slovenského jazyka a Gymnáziom Cyrila a Metoda v Nitre, ďalej exkurzií do Diecéznej knižnice v Nitre, do Hronského Beňadiku a Kremnice. Najdôležitejším prínosom zahraničných návštev je výmena najnovších vedeckých poznatkov a koncipovanie viacerých publikačných zámerov, a to najmä v rámci projektu APVV Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí.

 • Projekt Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

  Európske kultúrne cesty predstavujú originálne celoeurópske turistické produkty, a preto im Európska komisia, Európsky parlament, členské štáty Európskej únie a Rada Európy venujú veľkú pozornosť. Cieľom je zviditeľnenie Európy, jednotlivých miest a krajín ako výnimočných turistických destinácii. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je partnerom projektu Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, ktorý má za cieľ zachovanie a prezentovanie jedinečného európskeho dedičstva, autentického príbehu cyrilo-metodskej misie. Iniciátorom budovania Cesty je Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Zlíne v Českej republike, ktoré za týmto účelom vzniklo v roku 2013. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je členom združenia a predovšetkým prostredníctvom Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre a Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre participuje na projekte od jeho vzniku. Pracovníci obidvoch pracovísk pravidelne aktívne vystupujú na podujatiach, ktoré propagujú prácu združenia a spoluorganizujú konferencie i výstavy. V súčasnosti sa pripravuje v spolupráci so združením medzinárodná vedecká konferencia Cyrilo-metodská tradícia v novodobých československých dejinách, ktorá sa uskutoční 28. novembra 2018 v Starom Meste na Morave.

  Pre zabezpečenie finančných prostriedkov na vybudovanie Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty zo strany Európskej únie a jej štrukturálnych fondov boli vypracované projekty v rámci programu Interreg SVK-CZ. Úspešný bol projekt „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“. Tento sleduje oživenie Cyrilo-metodskej cesty a zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti pre budúcnosť formou realizácie konkrétnych aktivít, ktoré prispejú k zatraktívneniu cesty a poskytnutiu zážitkov pre turistov alebo pútnikov. Jedným z cieľov je tiež osveta a zážitkové vzdelávanie pre študujúcu mládež i dospelých v záujme prehĺbenia a zachovania národnej pamäti na cyrilo-metodské duchovné i kultúrne dedičstvo a zdôraznenia jeho význam nielen pre Slovensko, ale aj pre Európu. Za účelom naplnenia tohto cieľa boli na začiatku roka 2018 u každého projektového partnera vytvorené pracovné skupiny z odborníkov, ktoré sa budú podieľať na vyhľadávaní subjektov schopných uskutočňovať aktivity oživujúce pútnickú cestu v duchu jej témy a koordinácii aktivít na trase cesty. Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre zastupuje doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. Dňa 15. mája 2018 sa v rámci plnenia úloh projektu uskutočnilo prvé zasadnutie Regionálnej pracovnej skupiny Nitrianskeho samosprávneho kraja. Členovia pracovnej skupiny sa oboznámili s obsahom, úlohami, etapami a cieľmi projektu. V diskusii si vymenili názory a skúsenosti z doterajšej praxe a aktivít súvisiacich s témou projektu a stanovili si konkrétne kroky a úlohy v záujme naplnenia hlavného cieľa, ktorým je vybudovanie inštitucionálnej siete Cyrilo-metodskej cesty a jej certifikácia v Rade Európy.

  Autori: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.; ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.

  123

   

 • Zomrel prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc.

  Po ťažkej chorobe zomrel dňa 15. marca 2018 prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., ktorý sa výraznou mierou podieľal na založení a kreovaní Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. Okrem Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v minulosti pôsobil niekoľko desaťročí aj ako biofyzik na Slovenskej akadémii vied v Bratislave. V roku 1969 vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova a o desať rokov bol tajne vysvätený za kňaza. Pastoráciu vykonával po roku 1989 vo viacerých bratislavských farnostiach.  Jozef Michalov pôsobil aj ako predseda Slovenského horolezeckého zväzu JAMES.

  Zádušná svätá omša bude v pondelok 19. marca 2018 o 11.00 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Následne budú pohrebné obrady pokračovať sv. omšou o 14.30 hod. v Kostole povýšenia Svätého Kríža v Ostrom Grúni a po nej budú telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne.

  Česť jeho pamiatke!

 • Staršie články Viac článkov...