Jazyk:   ÚKM ÚKM
 • Každodenný život v stredovekom Uhorsku

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda vás srdečne pozýva na workshop s názvom Každodenný život v stredovekom Uhorsku, ktorý sa uskutoční dňa 19. 11. 2019 v rámci projektu KEGA č. 004UKF-4/2018 Európsky stredovek interaktívne. Na podujatí vystúpia poprední slovenskí odborníci na obdobie stredoveku.

  HD plagát FINAL

 • Zo septembrových aktivít Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre úzko spolupracuje s Nitrianskym samosprávnym krajom na projekte Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Obidve inštitúcie sú členmi rovnomenného združenia. Európske kultúrne cesty sú nadnárodné kultúrne siete, ktoré prechádzajú najmenej troma partnerskými krajinami. Chránia a propagujú nadnárodné dedičstvo. Keďže zmyslom kreovania kultúrnych ciest je podpora a ochrana dedičstva zo strany viacerých krajín, kultúrne trasy sa realizujú na princípe rovnosti všetkých partnerov.

  Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre a RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. z Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre sa podieľajú na projekte„Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“ programu Interreg SVK-CZ. Jeho podstatou je oživenie Cyrilo-metodskej cesty a zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti pre budúcnosť formou realizácie konkrétnych aktivít, ktoré prispejú k zatraktívneniu cesty a poskytnutiu zážitkov pre turistov alebo pútnikov. V rámci tohto projektu sa uskutočnilo v dňoch 24. a 25.  septembra 2019 v Modré podujatie „Po trase Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na území Zlínskeho kraja“, kde zástupcovia riešiteľských kolektívov prezentovali  dosiahnuté výsledky. Súčasťou programu bolo aj pracovné stretnutie s hejtmanom Zlínkeho kraja Jiří Čunkom a radnými Zlínského kraja, kde s príhovorom vystúpil v mene vedeckého výboru združenia aj jeho predseda prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.

  Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. sa následne  30. septembra 2019 zúčastnil v hlavnom meste Bulharskej republiky konferencie o nových kultúrnych cestách v podunajskej oblasti, na ktorej bola propagovaná Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda. Konferenciu otvorili príhovormi jordánska princezná Dana Firas, ktorá je vyslankyňou UNESCO pre kultúrny cestovný ruch, ministerka cestovného ruchu Bulharskej republiky Nikolina Angelkova a minister kultúry Bulharskej republiky Boil Banov. Peter Ivanič mal česť odovzdať  Jej Výsosti a ministrom pri osobnom stretnutí publikácie Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. Počas podujatia bola v prezentácii propagovaná aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá má významný podiel na rozvoji kultúrnej cesty. Na sofijskej konferencii sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia univerzít, múzeí a Bulharskej akadémie vied, ktorí prejavili záujem o spoluprácu na rozvíjaní spoločného kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda.

  Autor: Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.

  Foto: Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD

  IMG_0742IMG_0760IMG_0764IMG_1065IMG_1074IMG_1080

 • Konferencia „Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom, 7. – 8. október 2019.”

  V dňoch 7. až 8. októbra 2019 sa na Univerzite Konštantína uskutoční konferencia: “Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom”. Konferencia bude pod záštitou veľvyslanectva Helénskej (Gréckej) republiky na Slovensku a dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre​. Spoluorganizátorom daného podujatia je i Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na FF UKF v Nitre. Pracovníci ústavu sa konferencie i aktívne zúčastnia prostredníctvom svojich príspevkov a moderovania.

  konferencia plagat_v3

 • Účasť na konferencii “Turning Points. European Arms and Armour from the Migration Period to the Early Modern Period. Sanok, 27-29 September 2019”

  Náš kolega, Mgr. Martin Husár, PhD., sa aktívne zúčastnil konferencie „Turning Points. European Arms and Armour from the Migration Period to the Early Modern Period, Sanok, 27-29 September 2019“, ktorú organizovalo niekoľko poľských inštitúcií pôsobiacich na poli muzeológie a archeológie: Muzeum Historyczne w Sanoku, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego a Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza. Na konferencii Martin Husár a jeho rumunský kolega z Národného múzea Rumunskej histórie v Bukurešti (Rumunsko), Dr. Silviu Ion Oţa, prezentovali príspevok „Middle Byzantine Period Weapons from the Collections of the National Museum of Romanian History in Bucharest Which Were (also) Used in Byzantium“ [Stredobyzantské zbrane zo zbierok Národného múzea rumunskej histórie v Bukurešti, ktoré boli (tiež) používané v Byzancii] v sekcii I dňa 27. septembra 2019. Ide o jeden z ich výstupov v rámci spoločného projektu zameraného na spracovanie a publikovanie stredovekých zbraní na boj z blízka z už spomenutého Národného múzea rumunskej histórie v Bukurešti.

   

  programme of the conference_1a 28 08 2019 programme of the conference_1 28 08 201971591196_1633528973449440_908141306839040000_n 71652393_1633528913449446_1136639412436729856_n

 • Prvé česko-slovenské cyrilo-metodské putovanie

  Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorého členom je aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, pozýva na symbolické otvorenie  prvej značenej česko-slovenskej cyrilo-metodskej trasy, ktoré sa uskutoční  21. 8. 2019 od 9 hod. v areáli bývalého kláštora na Veľkej Skalke pri Trenčíne.

  Česko-slovenske putovanie_EKSCM_pozvanka (1)

 • Nitra, milá Nitra 2019

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF sa pravidelne od roku 2007 podieľa svojimi aktivitami na podujatí Nitra, milá Nitra. 4. júla 2019 v Ponitrianskom múzeu vystúpil profesor Peter Ivanič na výročnej konferencii Kultúrny a duchovný odkaz Konštantína-Cyrila s príspevkom s názvom Vševlad Jozef Gajdoš a výskum Medicejského hlaholského kódexu. Svoje prednášky predniesli aj profesor Ľubomír Kralčák a docent Martin Pukanec z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF. Podujatie otvorili podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Marián Kéry a nitriansky biskup Viliam Judák. Konferenciu poctil svojou prítomnosťou aj rektor UKF Libor Vozár. Po jej skončení poskytol prof. Ivanič rozhovor pre hlavné správy RTVS. V nedeľu 7. júla pracovníci Ústavu spoluorganizovali už tradičné Cyrilo-metodské putovanie od Dražoviec po Martinský vrch.

  Text: doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD.

  Foto: Mgr. Martin Husár, PhD.

  IMG_0504IMG_0509IMG_0532IMG_0562

   

   

 • Konferencia Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pozýva na vedeckú konferenciu Kultúrne a duchovné dedičstvo Konštantína-Cyrila, ktorá sa bude konať vo štvrtok 4. júla 2019 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre. Podujatie sa uskutoční v rámci slávností Nitra, milá Nitra 2019.

  KULTÚRNE A DUCHOVNÉ DEDIČSTVO K-C

 • Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom

  Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. – 8. októbra 2019 pod záštitou veľvyslanectva Helénskej (Gréckej) republiky v SR a dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

  Konferencia Nitra 2019 pozvánka

 • Putovanie do Nitravy

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre prostredníctvom Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF a Konštantínovho historického spolku pri Katedre histórie FF spoluorganizovala dňa 18. mája 2019 nové podujatie s názvom Putovanie do Nitravy.  Zážitkové putovanie veľkomoravským obdobím bolo určené pre deti aj dospelých, pre cyklistov aj peších, pre milovníkov histórie aj turistiky. Atraktivitu podujatia podčiarkol značný záujem obyvateľov, keď sa ho zúčastnilo približne 500 záujemcov z celého Slovenska. Pútnici začali svoju púť s pútnickým pasom od Kostola sv. Michala Archanjela v Dražovciach. Potom  pokračovali cez Zoborský kláštor až do archeoparku na Martinskom vrchu v areáli bývalých kasární, kde im bol udelený certifikát pútnika. Podujatie sa konalo v rámci medzinárodného projektu Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty, na ktorom participuje naša univerzita ako člen medzinárodného Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Zlíne v Českej republike. Hlavnú prednášku o misii sv. Cyrila a Metoda a histórii Kostola sv. Michala Archanjela predniesol Martin Husár. Turistom poskytli historický výklad s ukážkami dobového odevu a zbraní aj Martin Hetényi, Peter Ivanič a Jozef Filo.

  IMG_0439IMG_0441IMG_0442IMG_0446IMG_0447IMG_0452

 • Putovanie do Nitravy

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF pozýva milovníkov histórie a turistiky v sobotu 18. mája 2019 od 12.30 h na podujatie s názvom Putovanie do Nitravy.

  Putovanie do Nitravy plagat A3 (2)

 • Staršie články Viac článkov...