V dňoch 16. – 18. septembra 2020 sa konala medzinárodná vedecká konferencia na tému Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom, na ktorej členovia riešiteľského kolektívu projektu APVV Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí (APVV-16-0116) prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Účastníci konferencie poukázali na aktuálnosť problematiky v súčasnom svete a zhodnotili doposiaľ získané poznatky dlhodobým výskumom. Sledovaním a komparáciou jednotlivých zložiek kultúrneho a spoločenského dedičstva Byzancie účastníci konferencie prispeli k poznávaniu ich vplyvu na dejiny Európy a tým aj na slovenskú spoločnosť.

prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.