Vážení návštevníci

vítame Vás na stránkach Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. Vyústením logickej snahy predstaviteľov akademických a vedeckých kruhov je vznik takéhoto pracoviska v historickej Nitre na pôde univerzity, ktorá sa odvoláva aj vo svojom názve na duchovný odkaz Konštantína Filozofa. Po prípravnom období vyvrcholilo konštituovanie ústavu v novembri 2007 schválením jeho štatútu Akademickým senátom Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Fundamentálnym predsavzatím činiteľov ústavu, v našich končinách jedinečného, je spoznávať rôznorodé aspekty ďalekosiahleho kultúrneho dedičstva byzantskej misie a šíriť výsledky skúmania medzi odbornú i laickú verejnosť.

Pri prehliadaní nasledujúcich stránok ústavu Vám želáme, aby všetky informácie plnohodnotne a náležite poslúžili k nášmu spoločnému prospechu.

Pracovníci ústavu