Slovania do 8. storočiaStredná Európa

Odporúčaná literatúra

OBSAH: Pôvod a etnogenéza SlovanovPísomné prameneKultúra s keramikou pražského typuVidiecke sídlaPohrebiská a pohrebný rítusPoľnohospodárstvoChov zvierat, lov a rybolovRemesláOdporúčaná literatúra


AVENARIUS, Alexander. Začiatky Slovanov na strednom Dunaji: Autochtonistická teória vo svetle súčasného bádania. In: Historický časopis, 1992, roč. 40, č. 1, s. 1-16.

BERANOVÁ, Magdalena. Slované. Praha : Libri, 2000.

BERANOVÁ, Magdalena – KUBAČÁK, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha : Libri, 2010.

BERANOVÁ, Magdalena – LUTOVSKÝ, Michal. Slované v Čechách. Archeologie 6. – 12. století. Praha : Libri, 2009.

BIERMANN, Felix. Slawische Besiedlung zwischen Elbe, Neisse und Lubsza. Archäologische Studien zum Siedlungswesen und zur Sachkultur des frühen und hohen Mittelalters. Ergebnisse und Materialien zum DFG – Projekt „Germanen – Slawen – Deutsche“. Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2000.

BRATHER, Sebastian. Archäologie der westlichen Slawen. Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im früh –  und hochmittelalterlichen Ostmitteleuropa. Berlin – New York : Walter de Gruyter, 2001.

ČAPLOVIČ, Dušan. Včasnostredoveké osídlenie Slovenska. Bratislava : Academic Electronic Press, 1998.

DULINICZ, Marek. Frühe Slawen im Gebiet zwischen unterer Weichsel und Elbe. Neumünster : Wachholtz Verlag, 2006.

FURMÁNEK, Václav – RUTTKAY, Alexander – ŠIŠKA, Stanislav. Dejiny dávnovekého Slovenska. Bratislava : Tatran, 1991.

FUSEK, Gabriel. Slovensko vo včasnoslovanskom období. Nitra : AÚ SAV, 1994.

FUSEK, Gabriel – ZÁBOJNÍK, Jozef. Príspevok do diskusie o počiatkoch slovanského osídlenia Slovenska. In: Slovenská archeológia, 2003, roč. 51, č. 2, s. 329 – 340.

FUSEK, Gabriel. Frühe Slawen im Mitteldonaugebiet. In: BEMMANN, Jan – SCHMAUDER, Michael (eds.). Kulturwandel in Mitteleuropa. Langobarden – Awaren – Slawen. Bonn : Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2008, s. 645-656.

GALUŠKA, Luděk. Slované – doteky předků. O životě na Moravě v 6. – 10. století. Brno : MZM – Obec Modrá – Krajská knihovna Františka Bartoše 2004.

GODŁOWSKI, Kazimierz. Pierwotne siedziby Slowian. Wybór pism pod redakcja Michala Parczewskiego. Kraków : Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.

HERRMANN, Joachim (ed.). Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neiße vom 6. bis 12. Jahrhundert. Ein Handbuch. Neubearbeitung. Berlin : Akademie – Verlag, 1985.

HOFFMANN, Wilhelm. Die Frühslawischen Brandgräberfelder im mittleren Elbgebiet. In: Prähistorische Zeitschrift, 1959, roč. 37, s. 169-174.

HOFFMANN, Wilhelm. Frühslawische Brandgräber im mittleren Elbgebiet. In: Jahresschrift Halle, 1962, roč. 46, s. 325-344.

CHROPOVSKÝ, Bohuslav. Niekoľko poznámok k problematike pravlasti Slovanov. In: Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia. 1. Bratislava 1998, s. 37-42.

ISTVÁNOVITS, Eszter. Korai szláv települes maradványai Kisvárda határában. In: Jósa András Múzeum Évkönyve, 2001, roč. 43, s. 165-183.

JELÍNKOVÁ, Dagmar. Morava v časně slovanském období. In: KLÍMA, Bohuslav (ed.). Staroslovanská Morava. Brno : Nadační fond sv. Hypolita, 2000, s. 42-54.

JUSTOVÁ, Jarmila. Dolnorakouské Podunají v raném středověku. Praha : Academia, 1990.

MESTERHÁZY, Károly. Awaren, Slawen und Ungarn im Bükkgebirge. In: Central Europe in 8th – 10th centuries. International Scientific conference, Bratislava October 2 – 4, 1995. Bratislava : Ministry of Culture of the Sloval Republik, 1997, s. 67-73.

MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velikou Moravu I. Praha : Libri, 2002.

MIŚKIEWICZOWA, Maria. Mazowsze płockie we wczesnym średniowieczu. Warszawa : Wydawanictvo Uniwersytetu, 1981.

OLCZAK, Jerzy. Formy osadnictwa na pojezierzu zachodniopomorskim we wczesnym sredniowieczu. Torun : Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1991.

PODBORSKÝ, Vladimír. Dějiny pravěku a rané doby dějinné. Brno : Ústav archeologie a muzeologie FF Masarykovy univerzity, 1997.

PARCZEWSKI, Michał. Die Anfänge der frühslawischen Kultur in Polen. Wien : Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, 1993.

PRICHODNJUK, Oleg Michajlovič. Archeologični pamjatki serednogo Pridniprovja VI – IX st. n. e. Kiiv : Naukova dumka, 1980.

PROFANTOVÁ, Naďa – KUNA, Martin – MORAVEC, Dalibor – HAIŠMANOVÁ, Libuše. Časne slovanské osídlení Čech.  In: KUNA, Martin – PROFANTOVÁ, Naďa a kol. Počátky raného středověku v Čechách (The onset of the Early Middle Ages in Bohemia). Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2005, s. 73-89.

RUTTKAY, Matej. Premeny agrárnej osady v 6. – 15. storočí. In: RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej – ŠALKOVSKÝ, Peter (eds.). Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra 2002, s. 69-80.

SEDOV, Valentin Vasilievič. Slavjane v drevnosti. Moskva : Institut archeologii RAN, 1994.

SEDOV, Valentin Vasilievič. Slavjane v rannem srednevekovje. Moskva : Institut archeologii RAN, 1995.

SEDOV, Valentin Vasilievič. Slavjane. Istoriko – archeologičeskoe issledovanie. Moskva : Jazyki slav. kuľtury 2002.

SCHMIDT, Berthold. Thüringen – Franken – Sachsen  – Slawen. Gesselschaftliche Veränderungen vom 6. bis 8. Jahrhndert in Mitteldeutschland. In: Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte. 75. Halle 1992, s. 313-323.

SZEIMAT, Erik. Zum archäologischen Bild der frühen Slawen in Österreich. Mit fragen zur etnischen Bestimmung karolingerzeitlicher Gräbelfelder im Ostalpenraum. In: Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo. Začetki slovenske etnogeneze I. Ljubjana : Narodni muzej, 2000, s. 507-547.

SZŐKE, Béla Miklós. 7. és 9. századi településmaradványok Nagykaniszán. In: Zalai Múzeum. 4. Zalaegerszeg 1992, s. 129-167.

SZŐKE, Béla Miklós. Das archäologische Bild der Slawen in Südwestungarn. In: Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo. Začetki slovenske etnogeneze I. Ljubjana : Narodni muzej, 2000, s. 477-505.

ŠALKOVSKÝ, Peter. Häuser in der frühmittelalterlichen slawischen Welt. Nitra : AÚ SAV, 2001.

ŠALKOVSKÝ, Peter. Stavebná kultúra a urbanizmus osád. In: RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej – ŠALKOVSKÝ, Peter (eds.). Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra 2002, s. 57-68.

ŠALKOVSKÝ, Peter. Dom a dedina stredného Podunajska vo včasnom stredoveku. In: ZÁBOJNÍK, Jozef (ed.). Aevum medium. Zborník na počesť Jozefa Hošša. Bratislava 2006, s. 107-128.

TŘESTÍK, Dušan. Příchod prvních Slovanů do Českých zemí v letech 510 – 535. In: Český časopis historický, 1996, roč. 94, č. 2, s. 245-280.

ZEMAN, Jiří. K problematice časně slovanské kultury ve střední Evropě. In: Památky archaeologické, 1979, roč. 70, č. 1, s. 113-130.