RakúskoStredná Európa

Odporúčaná literatúra

OBSAH: Rakúsko v 8. – 10. storočíRakúsko v rukách BabenbergovSpory o babenberské dedičstvoKonsolidácia krajiny pod vládou Habsburgovcov • Odporúčaná literatúra


DRŠKA, Václav – PICKOVÁ, Dana. Dějiny středověké Evropy. Praha : Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2004.

GEBAUER, Gertraud. Die Babenberger. Von Ostarrichi bis König Rudolf I. Habsburg. Wien : Morawa Lesezirkel, 2016.

HAMANNOVÁ, Brigitte. Habsburkové. Životopisná encyklopedie. Praha : Brána, 1996.

KRIEGER, Karl-Friedrich. Habsburgové ve středověku. Od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493). Praha : Argo, 2003.

KRISTÓ, Gyula – ENGEL, Pál – MAKK, Ferenc. Korai magyar történeti lexikon. Budapest : Akadémia Kiadó, 1994.

MELUZÍNOVÁ, Romana. Krásny sloh a Jižní Tyroly. Praha : Katolická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze, 2017, s. 14-27.

MÚCSKA, Vincent et al. Dejiny európskeho stredoveku I. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006.

NIEDERHAUSER, Emil – GONDA, Imre. A Habsburgok. Budapest : Pannonica Kiadó Kft., 1998.

VEBER, Václav (eds.) et al. Dějiny Rakouska. Praha : Lidové noviny, 2002, s. 65-221.

VEBER, Václav (eds.) et al. Dějiny Rakouska. 1. doplnené vydanie. Praha : Lidové noviny, 2009.