Stredná EurópaVeľká Morava

Odporúčaná literatúra

VEĽKÁ MORAVA: NázovVláda Mojmíra I.Vláda RastislavaVýchodofranská okupácia Veľkej MoravyVláda Svätopluka I.Vláda Mojmíra II. a zánik Veľkej MoravySpoločnosť na Veľkej MoraveVeľkomoravské vojskoHradiskáVidiecke sídlaPohrebiskáHospodárstvoOdporúčaná literatúra


BAXA, Peter – GLASER-OPITZOVÁ, Renata – KATKINOVÁ, Jana – FERUS, Viktor. Veľkomoravský kostol v Kopčanoch. In: Pamiatky a múzeá, 2004, roč. 53, č. 4, s. 65.
BAXA, Peter – FERUS, Viktor – GLASER-OPITZOVÁ, Renata – KATKINOVÁ, Jana. Veľkomoravské hroby pri Kostole sv. Margity v Kopčanoch. In: Pamiatky a múzeá, 2005, roč. 54, č. 3, s. 48 – 50.
BEDNÁR, Peter. Nitriansky hrad v 9. storočí. Die Nitraer Burg im 9. Jahrhundert. In: PIETA, Karol – RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej (eds.): Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Wirtschaftliches und politisches Zentrum nitraer Fürstentums. Nitra 2006, s. 205 – 215.
BERANOVÁ, Magdalena. Zemědělství starých Slovanů. Praha : Academia, 1980.
BERANOVÁ, Magdalena – KUBAČÁK, Antonín. Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha : Libri, 2010.
BŘEZINOVÁ, Helena. Doklady textilný výroby v 6. – 12. storočí na území Čiech, Moravy a Slovenska. In: Památky archeologické, 1997, č. 2, roč. 88, s. 129 – 179.
BIALEKOVÁ, Darina. Pobedim. Slovanské hradisko a sídliská z 9. storočia. In: III. medzinárodný kongres slovanskej archeológie. 7. – 14. septembra 1975. Nitra 1975, s. 1 – 29.
BIALEKOVÁ, Darina. Dávne slovanské kováčstvo. Bratislava : Tatran, 1981.
BIALEKOVÁ, Darina. Remeslá a obchod. In: RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej – ŠALKOVSKÝ, Peter (eds.). Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra 2002, s. 89 – 104.
DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi. Dissertationes Archaeologicae Bruneneses/Pragensesque 11. Brno : Masarykova univerzita, 2011.
FURMÁNEK, Václav – RUTTKAY, Alexander – ŠIŠKA, Stanislav. Dejiny dávnovekého Slovenska. Bratislava : Tatran, 1991.
GALUŠKA, Luděk. Uherské Hradiště-Sady – Křesťanské centrum říše velkomoravské. Brno : Moravské zemské muzeum – Nadace Litera, 1996.
GALUŠKA, Luděk. Slované doteky předků. O životě na Moravě v 6. – 10. století. Brno : MZM – Obec Modrá – Krajská knihovna Františka Bartoše, 2004.
HAVLÍK, Lubomír E. Moravská společnosť a stát v 9. století. In: Slavia Antiqua. 27. Poznań 1980, s. 1 – 42.
Magnae Moraviae fontes historici. I. Annales et chronicae. Curaverunt Dagmar Bartoňková – Lubomír Havlík – Zdeněk Masařík – Radoslav Večerka. Praha – Brno : Státní pedagogické nakladateství, 1966.
Magnae Moraviae fontes historici. II. Textus biographici, hagiographici, liturgici. Curaverunt Dagmar Bartoňková – Lubomír Havlík – Jaroslav Ludvíkovský – Zdeněk Masařík – Radoslav Večerka. Brno : Universita J. E Purkyně, 1967.
Magnae Moraviae fontes historici. III. Diplomata, epistolae, textus historici varii. Curaverunt Dagmar Bartoňková – Lubomír Havlík – Ivan Hrbek – Jaroslav Ludvíkovský – Radoslav Večerka. Brno : Universita J. E Purkyně, 1969.
Magnae Moraviae fontes historici. IV. Leges textus iuridici supplementa. Curaverunt Dagmar Bartoňková – Karel Haderka – Lubomír Havlík – Jaroslav Ludvíkovský – Josef Vašica – Radoslav Večerka. Praha – Brno : Universita J. E. Purkyně, 1971.
MACHÁČEK. Jiří. Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Brno : ÚAM FF MU v Brne, 2001.
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velikou Moravu II. Praha : Libri, 2006.
PAULINY, Ján. Arabské správy o Slovanoch (9. – 12. storočie). Bratislava : Veda – Bernolákova spoločnosť, 1999.
PIETA, Karol – RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej (eds.). Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva. Wirtschaftliches und politisches Zentrum nitraer Fürstentums. Nitra : Archeologický ústav SAV – Ponitrianske múzeum, 2006.
PLACHÁ, Veronika – HLAVICOVÁ, Jana. Devín. Slávny svedok našej minulosti. Bratislava : Perfekt 2003.
POLÁČEK, Lumír – MAREK, Otto – SKOPAL, Rostislav. Holzfunde aus Mikulčice. In: POLÁČEK, Lumír (ed.). Studien zum Burgwall von Mikulčice. Band 4. Brno 2000, s. 177 – 302.
POLÁČEK, Lumír – MAZUCH, Marian – BAXA, Peter. Mikulčice – Kopčany. Stav a perspektivy výzkumu. In: Archeologické rozhledy, 2006, roč. 58, č. 4, s. 623 – 642.
POULÍK, Josef. Mikulčice – sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Praha : Academia, 1975.
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov II. Slovensko očami cudzincov. Bratislava – Budmerice : Literárne informačné centrum v Bratislave, 1999.
PROCHÁZKA, Rudolf. Vývoj opevňovací techniky na Moravě a českém Slezsku v raném středověku. Brno : Archeologický ústav AVČR Brno, v.v.i., 2009.
RATKOŠ, Peter (ed.). Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1968.
RUTTKAY, Alexander. Ducové. Veľkomoravský veľmožský dvorec a včasnostredoveké pohrebisko. In: III. medzinárodný kongres slovanskej archeológie. 7. – 14. septembra 1975. Nitra 1975, s. 1 – 11.
RUTTKAY, Alexander. Slovensko v 5. až 10. storočí – náčrt dejín a pramene pre poznanie vojenstva. In: KLEIN, Bohuslav – RUTTKAY, Alexander – MARSINA, Richard (eds.): Vojenské dejiny Slovenska I. Stručný náčrt do roku 1526. Bratislava 1994, s. 56 – 101.
RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej – ŠALKOVSKÝ, Peter (eds.). Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra : AÚ SAV, 2002.
RUTTKAY, Matej. Premeny agrárnej osady v 6. – 15. storočí. In: RUTTKAY, Alexander – RUTTKAY, Matej – ŠALKOVSKÝ, Peter (eds.). Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra 2002, s. 69 – 80.
STEINHÜBEL, Ján. Nitrianske kniežatstvo. Bratislava : Veda – Rak, 2004.
TŘESTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a Střední Evropa v letech 791 – 871. Praha : Lidové noviny, 2001.