Milí študenti študijného programu Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), uchádzači o štúdium a absolventi, oznamujeme Vám, že od 1. júla 2022 platí zmena v Organizačnom poriadku Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a Katedra náboženských štúdií sa spojili pod jedno pracovisko s názvom Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda (https://www.ff.ukf.sk/struktura-fakulty/pracoviska). S organizačnou zmenou súvisí aj presun pracoviska. Nájdete nás v priestoroch Filozofickej fakulty na Štefánikovej ulici 67 v kanceláriách č. 323 a 324 na druhom poschodí. Študijný program Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) ostáva zachovaný. Ďalšie informácie budú zverejňované na webovom sídle https://www.ukm.ff.ukf.sk/.