Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF a Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre  spoluorganizovali v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, mestom Nitra a Biskupským úradom v Nitre v rámci slávností Nitra, milá Nitra 2022 dňa 4. júla 2022 tradičné Putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry. Účastníkom putovania priblížil historické súvislosti misie solúnskych bratov a Veľkej Moravy doc. Mgr. Martin Husár, PhD. Dekréty pútnika odovzdali pri súsoší sv. Cyrila a Metoda na nitrianskom hrade nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a primátor mesta Nitra Mareka Hattas.

Pôsobenie byzantskej misie Konštantína-Cyrila a Metoda na Veľkej Morave v druhej polovici 9. storočia patrí k zásadným medzníkom v dejinách Slovanov s dlhotrvajúcim vplyvom na ich kultúrne dejiny a kultúrnu identitu. Hoci ich misia bola z časového hľadiska len krátkou dejinnou epizódou, nezastupiteľnou mierou sa podieľala na formovaní európskej kultúrnej identity. Dedičstvo sv. Konštantína-Cyrila a Metoda zachované prostredníctvom staroslovienskych písomných pamiatok je doteraz stálym aktuálnym zdrojom aj v dnešnej pluralitnej Európe.

Podujatie bolo súčasťou aktivít Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktorá predstavuje komplexnú kultúrnu a turistickú ponuku v priestore strednej, južnej a východnej Európy. Jej obsahom je jedinečný kultúrno-historický odkaz sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, zjednocujúci východné i západné národy. K jeho šíreniu významným spôsobom prispieva aj projekt H2020 SPOT (SOCIAL AND INNOVATIVE PLATFORM ON CULTURAL TOURISM AND ITS POTENTIAL TOWARDS DEEPENING EUROPEANISATION) zameraný na kultúrny turizmus v kontexte prehlbovania europeizácie. V rámci tohto projektu, ktorý spája akademickú a aplikačnú prax, je jednou z prípadových štúdií mesta Nitra. Oba projekty, na ktorých sa podieľa aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, tak synergicky pomáhajú zviditeľňovať Nitru na kultúrnej mape Európy.

Text a foto: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., FF – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., FPVaI – Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja