Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj uzavreli zmluvu o spolupráci na trvalom rozvoji Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Partnerstvo sa týka podpory  výskumných a vzdelávacích aktivít, ktorých garantom za univerzitu je Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda.