Európska kultúrna cesty sv. Cyrila a Metoda certifikovaná Radou Európy

Sv. Cyril a Metod zanechali po sebe rozsiahle dielo v podobe nového písma – hlaholiky, prekladov kľúčových liturgických a právnych diel, ako aj vo vlastnej literárnej tvorbe. Spoznávanie kultúrneho dedičstva solúnskych bratov a putovanie po ich stopách je náplňou Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Jej fungovanie zabezpečuje rovnomenné druženie, ktoré má 19 členov z 6 krajín (SR, ČR, Grécko, Bulharsko, Slovinsko a Maďarsko). Na príprave dokumentov vedeckého výboru sa podieľajú  odborníci aj z ďalších krajín. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre spolupracuje na tomto projekte od jeho vzniku a v roku 2015 sa stala riadnym členom združenia ako jediná univerzitná inštitúcia. Zamestnanci univerzity pôsobia vo vedeckom výbore a podieľali sa na viacerých spoločných projektoch i podujatiach.  Vďaka týmto aktivitám prispeli významnou mierou k tomu, že táto kultúrna cesta získala štatút certifikovanej kultúrnej cesty Rady Európy.  V konkurencii tohtoročných 13 kandidátov sa tak táto cesta zaradila do európskeho zoznamu popri známej Svätojakubskej ceste.

Dňa 8. júna 2021 sa v Zlíne stretli členovia a partneri združenia na valnej hromade. Na zasadnutí bol online pripojený aj riaditeľ Európskeho inštitútu kultúrnych ciest  Stefano Dominioni. Členovia združenia si za nového predsedu zvolili hejtmana Zlínskeho kraja Lubomíra Trauba a vytýčili úlohy, ktoré bude potrebné v nasledujúcich troch rokoch  uskutočniť. Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre zastupovali Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. (predseda vedeckého výboru združenia) a RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. (členka vedeckého výboru združenia).

Odkazy:

Autor: Peter Ivanič