Na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dňa 11. 12. 2019 uskutočnilo predstavenie Stretnutie s Veľkou Moravou. Vzniklo zo spolupráce Starého Divadla Karola Spišáka v Nitre a dvoch pracovísk už spomínanej fakulty a univerzity – Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a Katedry histórie. Podujatie sa tiež odohralo v rámci projektu „Európsky stredovek interaktívne“, ktorý je v rokoch 2018 až 2020 zaradený do schémy Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom (004UKF-4/2018). Dané predstavenie viedol PhDr. Matej Šiška, PhD. a je súčasťou repertoára Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Podujatie prebehlo v rámci prednáškového a seminárneho cyklu Dejiny praveku, ktoré vedie na Katedre histórie pre študentov 1. stupňa bakalárskeho štúdia jednoodborovej histórie a učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov zamestnanec Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda, Mgr. Martin Husár, PhD.

Doktor Matej Šiška vo svojom predstavení názornou a interaktívnou formou demonštroval život na Veľkej Morave pomocou vybraných častí veľkomoravského hmotného a duchovného dedičstva. Pri danej činnosti diskutoval so študentami ako fiktívny nitriansky veľmož Slavobor, dával im otázky a niektorí z nich mu počas predstavenia pomáhali aj s rekvizitami alebo ako figuranti – Lucia Haváčová, Soňa Kubalíková, Peter Bedrich a Simon Kováč.

Na podujatí boli predstavené zbrane, šperky, odevy a iné predmety dennej potreby prislúchajúce veľkomoravskému aristokratovi, aristokratke i poprednému družiníkovi v rámci kniežacej družiny. Nakoniec sa študenti dozvedeli viacej i o dobovej kuchyni a písaní na voskové tabuľky pomocou stilu.

Študenti predstavenie ohodnotili pozitívne s potleskom. Fakty o Veľkej Morave sa k nim dostali totiž v ľahko stráviteľnej, zábavnej, no zároveň serióznej a bádaním podloženej forme.

Doktor Šiška zo Starého divadla Karola Spišáka už dlhodobejšie kooperuje s Ústavom pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na príprave spomenutého predstavenia. Pracovisko pre uvedený projekt podáva konzultácie týkajúce sa materiálnej i duchovnej časti kultúry Veľkej Moravy a strednej Európy v 9. storočí. 

Stretnutie s Veľkou Moravou bolo prvýkrát predstavené doktorom Šiškom na pôde Katedry histórie FF UKF už 14. 11. 2018 v rámci prednáškového a seminárneho cyklu Dejiny vojenstva stredoveku. To pre študentov 2. stupňa magisterského štúdia jednoodborovej histórie vedie tiež doktor Husár. V dnešnom roku bolo však predstavenie už obohatené o nové časti a nové kópie artefaktov.

Text: Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

Fotografie: Martin Husár