V Centre dopravného výskumu v Brne sa v dňoch 21. až 22. novembra 2019 konala už štvrtá konferencia pod názvom Výskum historických ciest v interdisciplinárnom kontexte. Cieľom medzinárodného vedeckého podujatia bolo predstaviť  výskum problematiky historických ciest v širokom spektre výskumných metód, ktoré poskytuje súčasná veda. Jednotlivé príspevky boli zamerané na archeológiu, históriu, geografiu, geológiu, geoinformatiku, informačne technológie a ďalšie vedné odbory. Na konferencii vystúpil s príspevkom Cestná sieť a výber cestného mýta v oblasti Ponitria v stredoveku v kontexte písomných prameňov prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva FF UKF v Nitre, ktorý prezentoval výsledky výskumu projektu VEGA č. 1/0040/18 Stredoveké historické cesty na juhozápadnom Slovensku v kontexte stredoeurópskej dopravnej siete.