Byzancia

Úvod

Od Rímskeho impéria k Východorímskej ríši

Východorímska ríša v rokoch 395-527

Vláda Justiniána I.

     Politická situácia
     Politická situácia na Balkáne počas Justiniánovej vlády
     Slovanské vpády na Balkán
     Opatrenia Justiniána
     Justiniánovské dedičstvo

Justiniánovi nástupcovia

Vláda cisára Maurikia

Vláda cisára Foku

Občianska vojna a nástup cisára Herakleia

Vláda cisára Herakleia

     Pomery na Balkáne
     Avarská ofenzíva
     Perzská vojna cisára Herakleia

Epilóg Východorímskej ríše a nástup islamu

Počiatky stredovekej Byzancie

     Úvod
     Byzantská ríša v rokoch 641–718
     Obrazoborectvo v Byzancii

Stredoveká Byzancia na vrchole moci

     Vývoj v prvej polovici 9. storočia
     Fotiova schizma
     Fotios a byzantské misie
     Počiatok byzantskej reconquisty na Balkáne
     Byzantsko-bulharské súperenie na prelome 9./10. storočia
     Vláda Konštantína Porfyrogenneta
     Byzantská hegemoniálna politika na prelome 10. a 11. storočia

Spoločenské, administratívne a spoločenské pomery vo Východorímskej ríši

     Cisár a jeho postavenie
     Spoločenská štruktúra Východorímskej ríše
     Administratívna štruktúra
     Armáda
     Šírenie kresťanstva

Spoločenské, administratívne a spoločenské pomery v Byzanciii

     Hospodárske a administratívne zmeny v Byzancii v 7. – 8. storočí
     Vznik militarizovaných provincií: byzantské themata
     Transformácia miest a vidieka
     Mestá na Balkáne
     Cirkevná štruktúra
     Etnické zmeny
     Kontinuita Grékov
     Latinské obyvateľstvo

Odporúčaná literatúra

© 2021 UKM