Milí návštevníci, ctení užívatelia,

     zavítali ste na stránky, ktoré pre Vás pripravil kolektív autorov zoskupených v Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre a v partnerských pracoviskách. Dôvodom prípravy materiálu je nie práve najlichotivejšia situácia v oblasti vzdelávania sa na stredných školách, konkrétne v predmete dejepis. Pri bližšom pohľade do jeho obsahovej štruktúry zaráža skutočnosť, aký priestor je venovaný dejinám veľkého etnického spoločenstva, ktorý vytvára substrát pre existenciu mnohých národov dnešnej Európy, dejinám Slovanov. V učebniciach, s ktorými sa na tomto predmete v súčasnosti pracuje, je histórii slovanských predkov venovaný len obmedzený priestor. Čo však systém vzdelávania pozitívne umožňuje, je možnosť (a zároveň i povinnosť), aby každý pedagóg i študent vo vyučovacom procese mohol flexibilne a zručne pracovať s ďalšími pomocnými zdrojmi.

     Motivácia k zriadeniu elektronickej základne k ďalšiemu štúdiu, ktorá by podporila vzdelávací proces, dospela k odhodlaniu vypracovať projektové úlohy s presnou špecifikáciou postupných krokov. Práve táto webová stránka, vytvorená v rámci projektov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry (KEGA) Ministerstva Školstva SR obsahuje rozsiahle údaje o našich predkoch – Slovanoch vo včasnom stredoveku. Prebiehajúci projekt č. 014UKF-4/2012 Multimediálna didaktická pomôcka vo webovom prostredí dejepisu – „Slovania a Európa v ranom stredoveku“ pre stredné školy poskytuje prehľad základných prameňov o ich politických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych dejinách a o náboženstve. Veríme, že stredoškolskí učitelia a študenti získajú prostredníctvom stránky promptný prístup k overeným informáciám nielen o historickom vývoji, ale aj o bežnom životnom štýle ranostredovekých Slovanov. Webový portál obsahuje tiež powerpointové prezentácie, ktoré môžu pedagógovia využiť pri vyučovacom procese ako didaktickú pomôcku.

     Vzhľadom na charakter a dostupnosť zdrojových údajov i celkový rozsah témy si nedávame za cieľ exaktne vyčerpať sledovanú problematiku, ale skôr náučne poukázať na hlavné rysy histórie Slovanov i na prácu s pramennou bázou. Značnou výhodou spracovania databázy touto formou je jej udržateľnosť, resp. možnosť permanentného dopĺňania matérie o konkrétne údaje a rozširovania obsahového záberu z teritoriálneho, vecného i časového hľadiska. Veríme, že Vás texty a obrazové prílohy zaujmú. Zároveň sa úprimne potešíme podnetom, ktoré nám pomôcku dokážu v budúcnosti pozdvihnúť na ešte vyššiu úroveň.

     Na tomto mieste sa chceme úprimne poďakovať za neoceniteľnú odbornú pomoc všetkým, ktorí akoukoľvek mierou a formou prispeli k tomu, aby predložená stránka mohla uzrieť svetlo sveta i internetu.
© 2024 UKM