Pracovníci Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa zúčastnili v dňoch 31. mája – 4. júna 2010 na pobyte v Prahe v Slovanskom ústave Akadémie vied Českej republiky. Cieľom pracovnej návštevy bol výskum v rámci česko-slovenskej medzivládnej vedecko-technickej spolupráce. Projekt je realizovaný v rámci výzvy Agentúry na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Asociace inovačního podnikání ČR v spolupráci s Ministerstvom školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Nesie názov Po stopách sv. Cyrila a Metoda v slovenskej a českej bibliografii. Jeho riešiteľmi za slovenskú stranu sú Martin Hetényi, Peter Ivanič a Zvonko Taneski, Slovanský ústav AV ČR zastupuje Lubomíra Havlíková.
Bilaterálny projekt má za cieľ rozvíjať spoluprácu medzi Slovenskou a Českou republikou so zreteľom na systematický výskum archívnych prameňov k problematike, ktorá i v súčasnosti rezonuje nielen v odborných kruhoch, ale i u širšej verejnosti. Sledovaním a komparáciou jednotlivých prvkov cyrilo-metodského diela riešitelia mienia prispievať k čo najobjektívnejšiemu poznávaniu ich vplyvu na českú a slovenskú spoločnosť – s dôrazom na vymedzené obdobie po druhej svetovej vojne. Po ukončení projektu bude obidvom vedeckým inštitúciám k dispozícii prepotrebný bibliografický archívny materiál, ktorý môže účinne poslúžiť ďalšiemu vedeckému bádaniu.
Počas pobytu slovenských riešiteľov projektu v českej metropole sa srdečná atmosféra zhmotnila aj v priateľskom stretnutí s vedením pražskej inštitúcie. V rámci projektu sa najprv konkrétne špecifikovali prerozdelené úlohy jednotlivých členov a potom sa už naplno mohlo rozbehnúť štúdium akademických a univerzitných periodík uložených v knižnici Slovanského ústavu.
img_2062a
img_2068
img_2070