Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. – 8. októbra 2019 pod záštitou veľvyslanectva Helénskej (Gréckej) republiky v SR a dekanky Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

Konferencia Nitra 2019 pozvánka