Dňa 28. 2. 2019 odvysielalo Rádio Lumen reláciu História a my, ktorá predstavila slovanských apoštolov sv. Cyrila a Metoda a formy úcty k týmto osobnostiam. Nosnými témami boli pôvod solúnskych bratov, misia Cyrila a Metoda vo Veľkej Morave, ich filozofické dielo, šírenie cyrilo-metodskej úcty na Slovensku v 19. a 20. storočí a význam odkazu Cyrila a Metoda pre súčasnú Európu. V relácii odznela aj informácia o projekte Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty, na ktorom participuje naša univerzita ako člen medzinárodného Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Zlíne v Českej republike. V relácii vystúpili prof. Peter Ivanič spolu s Mgr. Martinom Husárom, PhD. z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda a prof. Ján Zozuľak Katedry filozofie UKF v Nitre, ktorí sú členmi riešiteľského kolektívu projektu APVV s názvom Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí  (APVV-16-0116).

Repríza relácie bude odvysielaná dňa 7. 3. 2019 o 16. 30 hod.

Link: https://www.lumen.sk/archiv-play/107385

Text: Martin Hetényi