Cyrilo-metodská misia bola zásadným medzníkom v dejinách slovanských krajín. Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda je stálym zdrojom v dnešnej pluralitnej Európe. V Starom Měste v Českej republike sa dňa 28. novembra 2018 konala konferencia s názvom Cyrilo-metodská tradícia v novodobých československých dejinách. Hlavnými organizátormi boli Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Podujatie sa konalo pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libora Vozára, hejtmana Zlínského kraja Jiřího Čunka, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu a starostu mesta Staré Město Josefa Bazalu. Konferenciu otvorili olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, hejtman Zlínskeho kraja Jiří Čunek a starosta Starého Města Josef Bazala. Mons. Jan Graubner konštatoval: „Živý záujem o cyrilo-metodská tradíciu v novodobých československých dejinách ukazuje, že zdravý koreň má silu niesť bohaté plody po niekoľko storočí. V oživenom záujme o cyrilo-metodský odkaz možno vidieť ochotu novo objaviť kľuč k nádeji.“ Medzi významnými hosťami konferencie boli aj zástupca ekumenického carihradského patriarchátu biskup Paisij Apamejský a honorárny konzul Slovenskej republiky v Českej republike Jaroslav Weigl. Podujatia sa zúčastnili tiež viacerí zástupcovia samospráv, cirkví, kultúrnej i verejnej sféry z obidvoch republík. Na konferencii aktívne vystúpili z Filozofickej fakulty UKF v Nitre PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D.; prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.; Mgr. Martina Lukáčová, PhD. a prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD. Príspevky Petra Ivaniča (Cyrilo-metodská úcta na Slovensku v 19. a 20. storočí) a Jána Zozuľaka (Cyrilo-metodská misia v kontexte srbsko-slovenských vzťahov) boli výstupom projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja s názvom Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí (APVV-16-0116).

http://www.cyril-methodius.eu/statnost100/25529-konference

Autor: Peter Ivanič