Jazyk:   ÚKM ÚKM
 • Cyrilo-metodská tradícia v novodobých československých dejinách

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda vás pozýva na konferenciu Cyrilo-metodská tradícia v novodobých československých dejinách, ktorá sa uskutoční v Starom Měste dňa 28. novembra 2018. Podujatie sa koná pod záštitou olomouckého arcibiskupa  Mons. Jana Graubnera, nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, rektora Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre Libora Vozára, hejtmana Zlínského kraja Jiřího Čunka, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu a starostu mesta Staré Město Josefa Bazalu. Konferenciu v rámci projektu „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“ podporilo Ministerstvo kultúry Českej republiky.

   

  CM-konference-SM-program_28-11-2018

 • Cyrilo-metodské slávnosti

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa pravidelne podieľa na organizácii Cyrilo-metodských slávností s názvom Nitra, milá Nitra. V predvečer Sviatku Sv. Cyrila a Metoda v Správach RTVS informovali o prínose misie solúnskych bratov pre európsku kultúru Peter Ivanič, Peter Kondrla a Miroslav Lyko z Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Dňa 6. júla 2018 prebehol 2. ročník podujatia pod názvom Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry. Trasa putovania viedla z Dražoviec (Kostol sv. Michala archanjela), cez areál Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor (pozostatky Zoborského kláštora) a areál Martinského vrchu (Archeoskanzen) až na Svätoplukovo námestie. Cieľom turisticko-pútnického podujatia je popularizovať význam cyrilo-metodskej misie na Veľkej Morave, sprítomňovať cyrilo-metodské kultúrne a duchovné dedičstvo súčasnej a zvlášť mladej generácii. Podujatie má formu turistického putovania s historickým výkladom na jednotlivých zastaveniach pri pamiatkach spojených s veľkomoravským obdobím. Účastníci putovania zbierali pečiatky do pútnických pasov, na základe ktorých na Svätoplukovom námestí obdržali certifikát o absolvovaní cesty. Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre zabezpečoval historický výklad pri Kostole sv. Michala archanjela v Dražovciach.

  Text: Peter Ivanič
  Foto: Martin Peterka

  Nitra_putovani17 Nitra_putovani16Nitra_putovani23

 • Cyrilo-metodské putovanie

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre  pozýva dňa 6. júla 2018 na druhý ročník Cyrilo-metodského putovania z Dražoviec cez Zobor do Nitry.

  Plagat_Cyrilometodskeputovanie_Nitra2018
 • Zahraniční odborníci prednášali na Filozofickej fakulte

  V stredu 16. mája 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnili odborné prednášky zahraničných expertov, ktorých výskumná oblasť je orientovaná nielen na historické dedičstvo sedmopočetníkov, ale aj na teologicko-filozofickú anticko-kresťanskú podstatu, z ktorej solúnska misia vychádzala. V rámci programu Erasmus plus prednášali na Katedre filozofie doc. Soultana D. Lamprou a doc. Anna Karamanidou z Aristotelovej univerzity v Solúne, prof. Dimo Češmedžiev, pracovník Cyrilo-metodského centra Bulharskej akadémie vied predniesol svoj referát na Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. V rovnakom termíne do Nitry dorazili pútnici z Francúzska stojaci za vybudovaním pamätníka sv. Cyrila a Metoda pri Zoborskom moste, ktorý je súčasťou Cesty kresťanskej Európy. Organizátori následne pripravili pre všetkých zahraničných hostí zaujímavý sprievodný program, ktorý bol zameraný na spoznávanie kultúrneho a historického bohatstva Slovenska. Hostia sa zúčastnili kultúrneho programu pripraveného Katedrou slovenského jazyka a Gymnáziom Cyrila a Metoda v Nitre, ďalej exkurzií do Diecéznej knižnice v Nitre, do Hronského Beňadiku a Kremnice. Najdôležitejším prínosom zahraničných návštev je výmena najnovších vedeckých poznatkov a koncipovanie viacerých publikačných zámerov, a to najmä v rámci projektu APVV Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí.

 • Projekt Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

  Európske kultúrne cesty predstavujú originálne celoeurópske turistické produkty, a preto im Európska komisia, Európsky parlament, členské štáty Európskej únie a Rada Európy venujú veľkú pozornosť. Cieľom je zviditeľnenie Európy, jednotlivých miest a krajín ako výnimočných turistických destinácii. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je partnerom projektu Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, ktorý má za cieľ zachovanie a prezentovanie jedinečného európskeho dedičstva, autentického príbehu cyrilo-metodskej misie. Iniciátorom budovania Cesty je Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Zlíne v Českej republike, ktoré za týmto účelom vzniklo v roku 2013. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je členom združenia a predovšetkým prostredníctvom Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre a Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre participuje na projekte od jeho vzniku. Pracovníci obidvoch pracovísk pravidelne aktívne vystupujú na podujatiach, ktoré propagujú prácu združenia a spoluorganizujú konferencie i výstavy. V súčasnosti sa pripravuje v spolupráci so združením medzinárodná vedecká konferencia Cyrilo-metodská tradícia v novodobých československých dejinách, ktorá sa uskutoční 28. novembra 2018 v Starom Meste na Morave.

  Pre zabezpečenie finančných prostriedkov na vybudovanie Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty zo strany Európskej únie a jej štrukturálnych fondov boli vypracované projekty v rámci programu Interreg SVK-CZ. Úspešný bol projekt „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“. Tento sleduje oživenie Cyrilo-metodskej cesty a zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti pre budúcnosť formou realizácie konkrétnych aktivít, ktoré prispejú k zatraktívneniu cesty a poskytnutiu zážitkov pre turistov alebo pútnikov. Jedným z cieľov je tiež osveta a zážitkové vzdelávanie pre študujúcu mládež i dospelých v záujme prehĺbenia a zachovania národnej pamäti na cyrilo-metodské duchovné i kultúrne dedičstvo a zdôraznenia jeho význam nielen pre Slovensko, ale aj pre Európu. Za účelom naplnenia tohto cieľa boli na začiatku roka 2018 u každého projektového partnera vytvorené pracovné skupiny z odborníkov, ktoré sa budú podieľať na vyhľadávaní subjektov schopných uskutočňovať aktivity oživujúce pútnickú cestu v duchu jej témy a koordinácii aktivít na trase cesty. Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre zastupuje doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. Dňa 15. mája 2018 sa v rámci plnenia úloh projektu uskutočnilo prvé zasadnutie Regionálnej pracovnej skupiny Nitrianskeho samosprávneho kraja. Členovia pracovnej skupiny sa oboznámili s obsahom, úlohami, etapami a cieľmi projektu. V diskusii si vymenili názory a skúsenosti z doterajšej praxe a aktivít súvisiacich s témou projektu a stanovili si konkrétne kroky a úlohy v záujme naplnenia hlavného cieľa, ktorým je vybudovanie inštitucionálnej siete Cyrilo-metodskej cesty a jej certifikácia v Rade Európy.

  Autori: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.; ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.

  123

   

 • Zomrel prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc.

  Po ťažkej chorobe zomrel dňa 15. marca 2018 prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., ktorý sa výraznou mierou podieľal na založení a kreovaní Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. Okrem Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v minulosti pôsobil niekoľko desaťročí aj ako biofyzik na Slovenskej akadémii vied v Bratislave. V roku 1969 vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova a o desať rokov bol tajne vysvätený za kňaza. Pastoráciu vykonával po roku 1989 vo viacerých bratislavských farnostiach.  Jozef Michalov pôsobil aj ako predseda Slovenského horolezeckého zväzu JAMES.

  Zádušná svätá omša bude v pondelok 19. marca 2018 o 11.00 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Následne budú pohrebné obrady pokračovať sv. omšou o 14.30 hod. v Kostole povýšenia Svätého Kríža v Ostrom Grúni a po nej budú telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne.

  Česť jeho pamiatke!

 • Konštantínove listy v databáze ERIH PLUS

  Dňa 9. 2. 2018 bol medzinárodný vedecký časopis Konštantínove listy zaradený do prestížnej databázy vedeckých časopisov z oblasti humanitných a sociálnych vied ERIH (European Reference Index for the Humanities) PLUS v kategórii International title:  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=493317

 • The webpage of the Konštantínove listy

  The webpage of the Konštantínove listy journal you can find on the following link: http://www.constantinesletters.ukf.sk

  Webovú stránku časopisu Konštantínove listy môžete nájsť na nasledovnom internetovom odkaze: http://www.constantinesletters.ukf.sk

 • Medzinárodná vedecká konferencia „Premeny severnej časti stredodunajského priestoru a jeho okolia na prelome antiky a stredoveku, 25. – 26. apríl 2017“

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda spolu s Filozofickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre by radi pozvali domácich i zahraničných vedcov na medzinárodnú vedeckú konferenciu „Premeny severnej časti stredodunajského priestoru a jeho okolia na prelome antiky a stredoveku“ v dňoch 25. – 26. apríla 2017. Konferencia je organizovaná v rámci projektu VEGA č. 1/0468/15.

  Zameranie konferencie
  Téma konferencie vytvára príležitosť na prezentovanie výskumu v nasledujúcich vedeckých oblastiach: archeológia, história, filológia, vojenstvo, slavistika a literárna veda. Časové rozpätie konferenčnej témy zahŕňa obdobie od 3. do 11. storočia.

  Navrhnuté témy, s ktorými by sa mali účastníci zaoberať na konferencii:
  1. Archeologické objavy a analýzy týkajúce sa materiálnej kultúry;
  2. Historické postavy, udalosti a neskoroantickí či včasnostredovekí historici;
  3. Štúdium slovanskej literatúry, jazykov, kultúry a histórie;
  4. Výskum histórie jazyka a historické štúdie literárnych diel;
  5. Fenomény vojenstva od stratégie a taktiky po zbrane a ochranný výstroj.

  Konferenčné jazyky
  Slovanské jazyky a angličtina

  Publikovanie abstraktov a príspevkov
  Všetky abstrakty konferenčných príspevkoch budú publikované v zborníku. Taktiež budú všetky konferenčné príspevky posúdené pre publikovanie v medzinárodnom vedeckom časopise Konštantínove listy (Constantine’s Letters, ISSN 1337-8740), ktorý je indexovaný v databáze Scopus.

  Konferenčný poplatok
  30 EUR
  Poplatok zahŕňa vydanie zborníka abstraktov, obedy a občerstvenie pre účastníkov a iné menšie konferenčné výdavky.
  Vyššie spomenutý poplatok nezahŕňa cestovné a ubytovacie výdavky účastníkov konferencie.

  Prihláška na konferenciu
  Hoci tlačivo prihlášky obsahuje tiež platobné náležitosti, samotná platba konferenčného poplatku musí byť uskutočnená až potom, ako organizátori konferencie potvrdia (emailom) účasť konkrétneho žiadateľa o zúčastnenie sa na vyššie spomenutom podujatí.
  Organizátori konferencie si vyhradzujú právo akceptovať, respektíve odmietnuť prihlášku na konferenciu.

  Posledný termín pre zaslanie prihlášok a platieb konferenčného poplatku
  17. február 2017

  Program konferencie
  Program bude vytvorený počas prvých dvoch týždňov apríla 2017 a potom poslaný účastníkom spolu s prihláškou týkajúcou sa exkurzie a obedov.

  Tešíme sa na Vašu účasť!

  S úprimným pozdravom

  V mene konferenčného organizačného výboru,
  Mgr. Martin Husár, PhD.
  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva
  Konštantína a Metoda
  Filozofická fakulta
  Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  Štefánikova 67, 949 74 Nitra
  Slovenská republika
  email: conferenceukm@gmail.com

  Call for papers Premeny severnej časti l Changes of the northern part

  Application form Premeny severnej časti l Changes of the northern part

 • Vedecká konferencia k 1100. výročiu úmrtia Klimenta Ochridského v Skopje

  Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru vyhlásila rok 2016 za Pamätný rok sv. Klimenta Ochridského, žiaka sv. Cyrila a Metoda a zakladateľa veľkolepej literárnej školy. V osobe tohto mysliteľa získal celý slovanský svet jednu z najerudovanejších osobností svojej éry. Pri tejto príležitosti sa vo viacerých slovanských krajinách konajú vedecké podujatia. Jedno z nich zorganizovala v dňoch 28. – 29. októbra 2016 aj Macedónska akadémia vied a umení v Skopje. Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre na nej aktívne reprezentovali Martin Hetényi, Martin Husár, Peter Ivanič a Martina Škutová. Slovenských účastníkov prijal na audiencii aj Veľvyslanec Slovenskej republiky v Macedónsku Martin Bezák.

  DSC06882DSC06926DSC06939kliment

 • Staršie články Viac článkov...

  Novšie článkyViac článkov...