Jazyk:   ÚKM ÚKM
 • Cyrilo-metodská tradícia v novodobých československých dejinách

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda vás pozýva na konferenciu Cyrilo-metodská tradícia v novodobých československých dejinách, ktorá sa uskutoční v Starom Měste dňa 28. novembra 2018. Podujatie sa koná pod záštitou olomouckého arcibiskupa  Mons. Jana Graubnera, nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, rektora Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre Libora Vozára, hejtmana Zlínského kraja Jiřího Čunka, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu a starostu mesta Staré Město Josefa Bazalu. Konferenciu v rámci projektu „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“ podporilo Ministerstvo kultúry Českej republiky.

   

  CM-konference-SM-program_28-11-2018

 • Cyrilo-metodské slávnosti

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa pravidelne podieľa na organizácii Cyrilo-metodských slávností s názvom Nitra, milá Nitra. V predvečer Sviatku Sv. Cyrila a Metoda v Správach RTVS informovali o prínose misie solúnskych bratov pre európsku kultúru Peter Ivanič, Peter Kondrla a Miroslav Lyko z Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Dňa 6. júla 2018 prebehol 2. ročník podujatia pod názvom Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry. Trasa putovania viedla z Dražoviec (Kostol sv. Michala archanjela), cez areál Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor (pozostatky Zoborského kláštora) a areál Martinského vrchu (Archeoskanzen) až na Svätoplukovo námestie. Cieľom turisticko-pútnického podujatia je popularizovať význam cyrilo-metodskej misie na Veľkej Morave, sprítomňovať cyrilo-metodské kultúrne a duchovné dedičstvo súčasnej a zvlášť mladej generácii. Podujatie má formu turistického putovania s historickým výkladom na jednotlivých zastaveniach pri pamiatkach spojených s veľkomoravským obdobím. Účastníci putovania zbierali pečiatky do pútnických pasov, na základe ktorých na Svätoplukovom námestí obdržali certifikát o absolvovaní cesty. Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre zabezpečoval historický výklad pri Kostole sv. Michala archanjela v Dražovciach.

  Text: Peter Ivanič
  Foto: Martin Peterka

  Nitra_putovani17 Nitra_putovani16Nitra_putovani23

 • Cyrilo-metodské putovanie

  Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre  pozýva dňa 6. júla 2018 na druhý ročník Cyrilo-metodského putovania z Dražoviec cez Zobor do Nitry.

  Plagat_Cyrilometodskeputovanie_Nitra2018
 • Zahraniční odborníci prednášali na Filozofickej fakulte

  V stredu 16. mája 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre uskutočnili odborné prednášky zahraničných expertov, ktorých výskumná oblasť je orientovaná nielen na historické dedičstvo sedmopočetníkov, ale aj na teologicko-filozofickú anticko-kresťanskú podstatu, z ktorej solúnska misia vychádzala. V rámci programu Erasmus plus prednášali na Katedre filozofie doc. Soultana D. Lamprou a doc. Anna Karamanidou z Aristotelovej univerzity v Solúne, prof. Dimo Češmedžiev, pracovník Cyrilo-metodského centra Bulharskej akadémie vied predniesol svoj referát na Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. V rovnakom termíne do Nitry dorazili pútnici z Francúzska stojaci za vybudovaním pamätníka sv. Cyrila a Metoda pri Zoborskom moste, ktorý je súčasťou Cesty kresťanskej Európy. Organizátori následne pripravili pre všetkých zahraničných hostí zaujímavý sprievodný program, ktorý bol zameraný na spoznávanie kultúrneho a historického bohatstva Slovenska. Hostia sa zúčastnili kultúrneho programu pripraveného Katedrou slovenského jazyka a Gymnáziom Cyrila a Metoda v Nitre, ďalej exkurzií do Diecéznej knižnice v Nitre, do Hronského Beňadiku a Kremnice. Najdôležitejším prínosom zahraničných návštev je výmena najnovších vedeckých poznatkov a koncipovanie viacerých publikačných zámerov, a to najmä v rámci projektu APVV Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí.

 • Projekt Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

  Európske kultúrne cesty predstavujú originálne celoeurópske turistické produkty, a preto im Európska komisia, Európsky parlament, členské štáty Európskej únie a Rada Európy venujú veľkú pozornosť. Cieľom je zviditeľnenie Európy, jednotlivých miest a krajín ako výnimočných turistických destinácii. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je partnerom projektu Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, ktorý má za cieľ zachovanie a prezentovanie jedinečného európskeho dedičstva, autentického príbehu cyrilo-metodskej misie. Iniciátorom budovania Cesty je Združenie Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Zlíne v Českej republike, ktoré za týmto účelom vzniklo v roku 2013. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je členom združenia a predovšetkým prostredníctvom Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre a Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre participuje na projekte od jeho vzniku. Pracovníci obidvoch pracovísk pravidelne aktívne vystupujú na podujatiach, ktoré propagujú prácu združenia a spoluorganizujú konferencie i výstavy. V súčasnosti sa pripravuje v spolupráci so združením medzinárodná vedecká konferencia Cyrilo-metodská tradícia v novodobých československých dejinách, ktorá sa uskutoční 28. novembra 2018 v Starom Meste na Morave.

  Pre zabezpečenie finančných prostriedkov na vybudovanie Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty zo strany Európskej únie a jej štrukturálnych fondov boli vypracované projekty v rámci programu Interreg SVK-CZ. Úspešný bol projekt „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“. Tento sleduje oživenie Cyrilo-metodskej cesty a zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti pre budúcnosť formou realizácie konkrétnych aktivít, ktoré prispejú k zatraktívneniu cesty a poskytnutiu zážitkov pre turistov alebo pútnikov. Jedným z cieľov je tiež osveta a zážitkové vzdelávanie pre študujúcu mládež i dospelých v záujme prehĺbenia a zachovania národnej pamäti na cyrilo-metodské duchovné i kultúrne dedičstvo a zdôraznenia jeho význam nielen pre Slovensko, ale aj pre Európu. Za účelom naplnenia tohto cieľa boli na začiatku roka 2018 u každého projektového partnera vytvorené pracovné skupiny z odborníkov, ktoré sa budú podieľať na vyhľadávaní subjektov schopných uskutočňovať aktivity oživujúce pútnickú cestu v duchu jej témy a koordinácii aktivít na trase cesty. Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre zastupuje doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD. Dňa 15. mája 2018 sa v rámci plnenia úloh projektu uskutočnilo prvé zasadnutie Regionálnej pracovnej skupiny Nitrianskeho samosprávneho kraja. Členovia pracovnej skupiny sa oboznámili s obsahom, úlohami, etapami a cieľmi projektu. V diskusii si vymenili názory a skúsenosti z doterajšej praxe a aktivít súvisiacich s témou projektu a stanovili si konkrétne kroky a úlohy v záujme naplnenia hlavného cieľa, ktorým je vybudovanie inštitucionálnej siete Cyrilo-metodskej cesty a jej certifikácia v Rade Európy.

  Autori: doc. PhDr. Peter Ivanič, PhD.; ThDr. Tibor Ujlacký, PhD.

  123

   

 • Zomrel prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc.

  Po ťažkej chorobe zomrel dňa 15. marca 2018 prof. RNDr. Jozef Michalov, DrSc., ktorý sa výraznou mierou podieľal na založení a kreovaní Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. Okrem Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v minulosti pôsobil niekoľko desaťročí aj ako biofyzik na Slovenskej akadémii vied v Bratislave. V roku 1969 vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova a o desať rokov bol tajne vysvätený za kňaza. Pastoráciu vykonával po roku 1989 vo viacerých bratislavských farnostiach.  Jozef Michalov pôsobil aj ako predseda Slovenského horolezeckého zväzu JAMES.

  Zádušná svätá omša bude v pondelok 19. marca 2018 o 11.00 hod. v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii. Následne budú pohrebné obrady pokračovať sv. omšou o 14.30 hod. v Kostole povýšenia Svätého Kríža v Ostrom Grúni a po nej budú telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne.

  Česť jeho pamiatke!

 • Konštantínove listy v databáze ERIH PLUS

  Dňa 9. 2. 2018 bol medzinárodný vedecký časopis Konštantínove listy zaradený do prestížnej databázy vedeckých časopisov z oblasti humanitných a sociálnych vied ERIH (European Reference Index for the Humanities) PLUS v kategórii International title:  https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=493317

 • Úspešné zakončenie medzinárodnej vedeckej konferencie

  Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spolu s jej Ústavom pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda zorganizovali v dňoch 25. – 26. apríla 2017 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Premeny severnej časti stredodunajského priestoru a jeho okolia na prelome antiky a stredoveku“ / “Changes of the northern part of the Middle Danube region and its vicinity at the turn of Antiquity and the Middle Ages”. Konferencia sa uskutočnila v priestoroch Siene Konštantína Filozofa. Podujatia rozdeleného do štyroch sekcií sa okrem slovenských bádateľov z oblasti archeológie, histórie, slavistiky, filozofie a teológie zúčastnili i ich kolegovia z Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Ruska. Vedci vo svojich referátoch predstavili aktuálne poznatky a prezentovali najnovšie trendy v bádaní daných odborov.
  Konferenciu otvoril svojím prejavom dekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Daná udalosť sa konala v rámci projektu VEGA č. 1/0468/15 (Severná časť Karpatskej kotliny na prelome antiky a stredoveku ako miesto zmien iniciovaných zvonka a zvnútra).

  Text: Mgr. Martin Husár, PhD.

  Foto: Mgr. Martina Škutová

  1

  2345

   

   

 • The webpage of the Konštantínove listy

  The webpage of the Konštantínove listy journal you can find on the following link: http://www.constantinesletters.ukf.sk

  Webovú stránku časopisu Konštantínove listy môžete nájsť na nasledovnom internetovom odkaze: http://www.constantinesletters.ukf.sk

 • Plagát a program medzinárodnej vedeckej konferencie „Premeny severnej časti stredodunajského priestoru a jeho okolia na prelome antiky a stredoveku, 25. – 26. apríl 2017“

  Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre spolu s jej Ústavom pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda organizujú medzinárodnú vedeckú konferenciu „Premeny severnej časti stredodunajského priestoru a jeho okolia na prelome antiky a stredoveku“ v dňoch 25. – 26. apríla 2017. Konferencia bude prebiehať v Sieni Konštantína Filozofa, na 3. poschodí hlavnej budovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – na Triede A. Hlinku 1, Nitra 949 74. Podujatie sa koná v rámci projektu VEGA č. 1/0468/15 (Severná časť Karpatskej kotliny na prelome antiky a stredoveku ako miesto zmien iniciovaných zvonka a zvnútra).

  Programme of conference l Program konferencie

  Poster of the conference A4 l Plagát konferencie A4

  Poster of the conference A3 l Plagát konferencie A3

 • Staršie články Viac článkov...

  Novšie článkyViac článkov...